facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโคงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ปี 61
2 ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็ยรายได้ของเทศบาลตำบลอุทัย
3 ประกาศ ตรวจรับงานซ่อมแซมเสาธงและไฟฟ้าส่องสว่างในสำนักงานเทสบาลตำบลอุทัย ปี 60
4 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเพิ่มเติมเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
5 ประกาศ เรื่อง ราคาโครงการ ถมดินบริเวณแนวรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
6 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2
7 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ฯ
8 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานโครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม12 ปี60
9 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 4 หมู่ที่ 1 ปี 60
10 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เทศบาล ซอย4 ม.1 ปี 60
11 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปา ม.2 ปี60
12 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ปี 60
13 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับรถแมคโค ปี 60
14 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ปี 60
15 ประกาศ เรื่อง ลงจ่ายครุภัณฑ์ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
16 ประกาศ ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
17 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถแมคโค(รถขุดขนาดเล็ก) ปี 2560
18 ประกาศการจัดหาและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รถแมคโค(รถขุดขนาดเล็ก) ปี 60
19 ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงเกาะกลางถนน หมู่ที่ 1 ปี 59
20 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการวางท่อเมนประปาริมถนน 3056(อุทัย-ภาชี) ปี 59
21 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจม และชุดควบคุมไฟฟ้า ม.13 บริเวณโรงเรียนวัดจำปา พร้อมอุปกรณ์ ปี 59
22 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.2 ปี 59
23 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559
24 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ เทศบาลซอย 4 หมู่ที่ 1 ปี 59
25 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ปี 59
26 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.2 ปี 59
27 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.2 ปี 59
28 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 ปี 59
29 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 59
30 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวตสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 59
31 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.12 ปี 59
32 ประกาศ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการคัดเลือกประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 59
33 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯผู้สูงอายุ 2559
34 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม ฯ ม.1 ปี 59
35 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ ม.1
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ ซอย 4 ม.1 ปี 58 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
37 ประกาศ รายชื่อผู้ค้าทีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ท่อระบายน้ำ ซอย 4 ม.1 โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1 /2559
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถผิวแอสฟัลท์ติก ม.1 ปี 58
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ม.1 ปี 58
40 ประกาศจากเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำประปาบาดาล โดย
41 ประกาศจากเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558
42 ประกาศจากเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง การตรวจการจ้าง
43 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง การตรวจการจ้าง
44 ประกาศ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการสอบราคา โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม
45 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.4 ปี 58
46 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาฏ่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซอยอำนวยกุศล ม.1 ปี 58
หน้าแรก << ก่อนหน้า