หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาชนทุกท่านสามารถ ร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่ ตู้ ปณภ. 22 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประชาชนทุกท่านสามารถ ร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่ ตู้ ปณภ. 22 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
   
   
   
 
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคฯิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคฯิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น รับสมัครตั้งวันนี้ ถึง 12 ตุลาคม 2555


 
   
   
   
 
แจ้งเหตุเพลิงไม้ เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 199  
แจ้งเหตุเพลิงไม้ เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 199


 
   
   
   
 
ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติอุทกภัยกำหนดยื่นเรื่องภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น. เท่านั้น  
ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติอุทกภัยกำหนดยื่นเรื่องภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 16.30 น. เท่านั้น


 
   
   
   
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัย สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ที่โรงพยาบาลอุทัย วันที่ 29-30 สิงหาคม 2555  
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัย สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ที่โรงพยาบาลอุทัย วันที่ 29-30 สิงหาคม 2555


 
   
   
   
 
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกันยายน 2555 ในวันที่ 4กันยายน 2555  
เวลา 09.00-10.10 น. จ่ายเบี้ย ณ ศาลาการเปรียญ ม.1


 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยร่วมบริจากโลหิต ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555  
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยร่วมบริจากโลหิต ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2555 ะ  
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555


 
   
   
   
 
ชอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555  
ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุทัย ชั้น 2 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า