facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรงม้า พร้อมติดตั้งใบมีดดันดินและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีจเสริมเหล็ก ซอย4/9 หมู่ที่ 1
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการเทคอนกรีตพื้นศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเทศบาล ๑๕/๖ หมู่ที่ 11
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเฑาะวิธีเจาะจง
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห่อ XEROX รุ่น ๓๐๖๕
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลอุทัย
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องประชาสัมพันธ์แพร้อมครุภัณฑ์ประกอบบริเวณชั้น 1 อาครสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 ประกา่ศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบริเวณศลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอุทัย
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ็งพร้อมฐานคอนกรีต บริเวณซอย ๔/๙หมู่ที่ ๑ ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงศาลาพักร้อนริมทางหลวง 3056 แยกบ้านชายสิงห์ หมู่ที่่ 12
14 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารห้องคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการต่อเติมอาคารห้องคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเทคอนกรีตพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ต.อุทัย
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำวอยเทสบาล 12 หมู่ที่ 3 ต.อุทัย
18 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วอยเทสบาล 11 หมู่ที่ 2
19 ประกาส เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนฝาตระแกงเหล็ก บ่อพัก ถนนหัวลานดอนพุทรา หมู่ที่ 13 โดยติดตั้งฝาเหล็กหล่อทดแทนฝาเหล็กเดิมที่ชำรุด
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
21 ประกาศเรื่องประกาสการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเทศบาล 10/1 หมู่ที่ 12 บริเวณข้างบ้านนางลำดวน
22 ประกาศ เรื่อง ประกาสราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมย้ายแนวเสาไฟฟ้า ซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
23 ประกาส เรื่อง ประกาสราคากลางโครงการถมดินขยายไหล่ทางลูกรังพร้อมผนังกันดินซอยเทศบาล 4
24 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมฐานคอนกรีตบริเวณ ซอย 4/9 หมู่ที่ 1
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมฐานคอนกรีตบริเวณ ซอย 4/9 หมู่ที่ 1
26 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกรีนเพลส หมู่ที่ 1
27 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอย 7, 8 ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
28 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาท่อเมน HDPE หมู่ที่ 3
29 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการวางท่อ HDPE เมนรองทดแทนท่อ PVC เดิม หมู่ที่ 1
30 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมฐานคอนกรีต บริเวณหมู่บ้าน บีเค ลัคกี้ โฮม 2 หมู่ที่ 1
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ XEROX รุ่น 3065 รหัสครุภัณฑ์ 417-62-0001
32 ประกาส เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอย4/9 หมู่ที่ 1
33 ประกาศ เรื่องประการาคากลางโครงการถมดินขยายไหล่ทางลูกรังพร้อมผนังกันดินซอยเทศบาล ๔
34 ประกาศเรื่องประกาศการตรวจการจ้างโครงการถมดินบริเวณข้างศาลาพักร้อน บ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย จำนวน 1 งาน
36 ประกาส เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้ทองเก็บของ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย จำนวน 1 งาน
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอย 7,8 ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยกรีนเพลส หมู่ที่ 1
40 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยเทศบาล 15/6 หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย
41 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมย้ายแนวเสาไฟฟ้า ซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
42 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องประชาสัมพันธ์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบบริเวณชั้น1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
43 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาเป็นท่อเมน HDPE หมู่ที่ 3
44 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมฐานคอนกรีตบริเวณ หมู่บ้านบีเคลัคกี้โฮม 2 หมู่ที่ 1
45 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อ HDPE เมนรองทดแทนท่อ PVC เดิม หมู่ที่ 1
46 ประกาส เรื่องประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณข้างศาลาพักร้อน บ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1
47 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาพักร้อนริมทางหลวง 3056 แยกบ้านชายสิงห์ หมู่ที่ 12 จำนวน 1 หลัง
48 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณเกาะกลางถนน 3056 ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
49 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเทศบาล 10/1 หมู่ที่ 12 บริเวณน่าบ้านนางลำดวน ตามแบมาตรฐานที่เทสบาลตำบลอุทัยกำหนด
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 60 วัตต์จำนวน 120 ชุด เพ่ิมเติมภายในเขตเทศตำบลอุทัย
51 ประกาส เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 12 แยกที่ 2 ขวาทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
52 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 12 แยกที่ 2 ขวาทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
53 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ขนาด 6 บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย
54 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคม LED
55 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ วสอย4/9 หมู่ที่ 1
56 ประกาศ เรื่อง การตรวจพัสดุโครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอย ๖ ล้อ แบบอัดถ้าย ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
57 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมทำหูช้างปากทางเข้าอำเภออุทัย หมู่ที่ 1
58 ประกาศ เรื่อง ประการราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์เรียบคลองชลประทาน จำนวน ๑๗ ต้น
59 ประกาศ เรื่อง ประกาศ การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED บริเวณหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1
60 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลซอย 11 หมู่ที่ 2ช่วงบ้านเทิดไท้ถึงศาลาอเนกประสงค์ ตามเเบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
61 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 คุ้งสะดา ซอย 3/2 ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 12
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการขยายไหล่ทางเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่๑ ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
64 ประกาศ เรื่องประกาศขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)
65 ประกาศ เรื่องประกาศการตรวจการจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
66 ประกาศ เรื่องประกาศการตรวจขการจ้างเหมาโครงการจัดซื้อโปรแกรมค่าขยะพร้อมอุปกรณ์
67 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
68 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED. บริเวณหน้าวัดโคกช้าง
69 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
70 ประกาศ เรื่องประกาศการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสมกมล หมู่ที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด