หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีการศึกษา 2556  
รับสมัครตั้งบัดนี้ถึงวันที่30เมษายน 2556 สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอุทัยอาคารหลัง


 
   
   
   
 
กำหนดการ การเสียภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และใบอนุญาตประกอบการค้า  
กำหนดการ การเสียภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และใบอนุญาตประกอบการค้า


 
   
   
   
 
งานทะเบียนของเทศบาลตำบลอุทัยและอำเภออุทัย ปิดทำการ 7-9 ธันวาคม 2555  
งานทะเบียนของเทศบาลตำบลอุทัยและอำเภออุทัย ปิดทำการ 7-9 ธันวาคม 2555


 
   
   
   
 
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2555 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555  
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2555 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555  
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุทัยร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมอำเภออุทัย  
ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุทัยร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมอำเภออุทัย


 
   
   
   
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครผู้เข้าประกวด ธิดากรุงเก่า สตรี ๓ วัย หัวใจเดียวกัน  
รับสมัครตั้งวันนี้ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


 
   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี ๒๕๕๕ ของเทศบาลตำบลอุทัย  
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุทัยและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕  
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ลานวัดโคกช้าง


 
   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยนำคณะผู้บริหารร่วมวางพวงมาลาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยนำคณะผู้บริหารร่วมวางพวงมาลา


 
   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2555  
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ในระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2555


 
   
   
   
 
การแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ฯ ปีงบประมาณ 2556 งบของ สปสช. ครั้งที่ 1  
การแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ฯ ปีงบประมาณ 2556 งบของ สปสช. ครั้งที่ 1


 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555  
ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555


 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย  
ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย