หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  
   
2
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย  
   
3
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  
   
4
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
   
5
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  
   
6
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
   
7
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
8
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  
   
9
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
   
10
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป  
   
11
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  
   
12
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
   
13
คู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  
   
14
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
   
15
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
16
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  
   
17
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
   
18
คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  
   
19
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  
   
20
คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
   
21
คู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.  
   
22
คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
   
23
คู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
   
24
คู่มือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  
   
25
คู่มือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
   
26
คู่มือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  
   
27
คู่มือประชาชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำชอรับอนุญาต)  
   
28
คู่มือประชาชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใยอนุญาต)  
   
29
คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
   
30
คู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
   
31
คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
   
32
คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
   
33
คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
   
34
คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34  
   
35
คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  
   
36
คู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
   
37
คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  
   
38
คู่มือประชาชน การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
   
39
คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
40
คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน  
   
41
คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
42
คู่มือประชาชนร การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
43
คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน  
   
44
คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย  
   
45
คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
   
46
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
   
47
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
   
48
คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์  
   
49
คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรีณีผู้ขอทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า  
   
50
คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย