facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย โดยการนำของ นายอรรถพร บุญจิตรากุล ได้ออกดำเนินการ ลงหินคลุกและปรับเกลี่ย บริเวณจุดที่วางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยและซ่อมท่อประปา หมู่ 3
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุทัย พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และกรมกิจการเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาเด็กเยาวชนไร้ที่พึ่ง บริเวณ หมู่บ้าน B.K 2
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามหอพักในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563