หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรัง ถนนเลียบคลองชลประทาน ฟมู่ที่ 2 ปี63
2 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองช่องสะเดาฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 (ตอนที่2) ผิวจราจรลูกรัง ปี 63
3 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองอุทัย ซอยข้างบ้านนางประเคียง ดีวงษา ผิวจราจรลูกรัง ปี 63
4 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย งวดที่ 3 ปี 63
5 ประกาศ เรื่อง ราคาลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัยและบริเวณสนามฟุตซอลพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 63
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ หมู่ที่ 3 ศาลาประชาคม-สุดเขตเทศบาล ปี63
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ปี 63
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
9 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนทางเข้าวัดโตนดเตี้ย โคมกิ่งเดี่ยวหลอดไฟ แอลอีดี ฯ ปี 63
10 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ที่ 12 ปี 63
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
12 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 11 หมู่ที่ 2 ปี 63
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง ปี 63
14 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ปี 63
15 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ระบบเครือข่ายริมทางหลวงหมายเลข 3056 ปี 63
16 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย (รอบที่2)
17 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง ซอย 10/1 หมู่ที่่ 12 ผิวจราจรลูกรัง ปี 63
18 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ซอย 4/9 หมู่ที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 63
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-1275 อย. จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ปี 63
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ระบบเครือข่ายริมทางหลวงหมายเลข 3056 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางซ.เทศบาล 10/1 หมู่ 12 ผิวจราจรลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
24 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ระบบเครือข่ายริมทางหลวงหมายเลข 3056 ปี63
25 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ที่ 12 ปี 63
26 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง ซอย 10/1 หมู่ที่ 12 ผิวจราจรลูกรัง
27 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 63
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 4/9 ผิวจาจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
29 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 4/9 หมู่ที่ 1 ปี 63
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายก่าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
33 ระกาศ เรื่อง การตวจการจ้างโครงการถมดินบ่อขยะเทศบาลพร้อมปรับเกลี่ย ปี 63
34 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินบ่อขยะเทศบาลพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการถมดินบ่อขยะเทศบาลพร้อมปรับเกลี่ย ปี 63
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
40 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เครื่องชลอความเร็ว ไฟสัญาณ ภายในเขตเทศฐาลตำบลอุทัย ปี 62
41 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full colour บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 62
42 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
43 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 62 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
44 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-2479 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ปี 63
45 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ ปี 63
46 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย โดยปรับระดับพื้นที่ปูแผ่นทางเท้าและรางระบายน้ำ คสล. ปี 62
47 ประกาส เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย งวดที่ 1 ปี 62
48 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรทัศน์ แอลอีดี แบบสมาร์ททีวี 48 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
49 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 62
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง ปี 63
51 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย โดยปรับระดับพื้นที่ปูแผ่นทางเท้าและรางระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
52 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซลาเซลล์ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
53 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เครื่องชลอความเร็วรถ ไฟสัญญยาณภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
54 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย หรือรายละเอียดตามแบบแผนที่เทศบาลกำหนด ปี 62
55 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เครื่องชลอความเร็วรถ ไฟสัญญาณ ภายในเขตเทศบาลหรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ปี 62
56 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย โดยปรับระดับพื้นที่ปูแผ่นทางเท้าและรางระบายน้ำ คสล. ปี 62
57 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวสิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
58 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
59 ประกาศ เรื่อง ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 62
60 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี62
61 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างสาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ปี 62
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยนทรัพย์สิน ปี 62
64 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 62
65 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
67 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full colour บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 62
68 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
69 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
70 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 ทางเข้าวัดโตนดเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62