facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่องประกาศขอใช้ราคากลางโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลอุทัย
2 ประกาสขอใช้ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาแทนท่อเมนเดม หมู่ที่ 1 ซอยอำนวยกุศล ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6. ความยาว 240 เมตร พร้อทครุภัณฑ์ ตำบลอุทัย
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา ถนนเลียบคลองช่องสะเดาฝังซ้าย หมู่ที่ 2 ทางไปบ้านนายเสน่ห์ เทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาทดแทนท่อเดิมซอยสุดบรรทัดหมู่ที่ 4
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุกองช่าง
6 ประกาศ เรื่องประกาศโครงการปรับปรุงสวนเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
7 ประกาส เรื่องประกาศโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8 ประกาส เรื่อง ประกาศราคากลางโครงกาวางท่อเมนประปา HDPE ทดแทนท่อเมน ืPVC เดิมที่ชำรุด
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาระชาคม หมู่ที่ 2
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้งสะดาช่วงรั้วโรงเรียนอุทัย ถึงบ้านนายสุทธิตำบลอุทัย
11 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้างโครงการุถนนและไฟฟ้าสาธารณะคลองช่องสะเดา หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัย
12 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอยบ้านครูสมถวิล เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย
13 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสนริมเหล็กซอยเทสบาล 13/1 หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย
14 ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ซอยเทศบาล 14/1 หมู่ที่ 13
15 ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 10/1 ข้างบ้านนางลำดวน หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย
16 ประกาศใช้ราคากลางขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำกรับประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคุ้งสะเดา หมู่ที่ 1(ช่วงแยกทางขวา ซอยเทศบาล 3/2) ไหล่ทางผิวจราจรหินคลุก)
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล 13/1 หมู่ที่4
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านครูสมถวิล เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 4
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อตู้อบเบเกอรี่เพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่11 ต.อุทัย
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ 2 โดยเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางดำเนินการ โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัยบริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย โครงการอุทัยคลองสวยน้ำใส
24 ประกาศเทสบาลตำบลอุทัย เรื่อง นำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นราขได้
25 ประกาส เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถมดิน พร้อมหินคลุก ถนนซอยเทศบาล 4/9 หมู่ที่ 1 บ้านนางหนุน
26 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางดำเนินการ โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกครอนกรีต ซอย 5 ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
28 ปรกาส เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลาง โครงการเทพื้นลานคอนกรตเสริมเหล็กบริเวณข้างอาคารดับเพลิงตำบลอุทัย
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางดครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนในชุมชน ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 2
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลาง โครงการชุมชนวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 12(ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 3
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้รคากลาง โครงการชุมชนขุดลอกคลองพร้อมกำกับวัชพืชบริเวณลำรางสาธารณะ ซอยเทสบาล 10 หมู่ที่ 12
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลอุทัย
33 ประกาศ เรื่อง แจ้งคืนเงินประกันสัญญา(เงินสด)
34 ประกาศ เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับกาคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1(ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มกราคม 2566
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 2
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงรั้วลานคอนกรีตอาคารดรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
38 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผตนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด ๑๒(ดีเซล)
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศการจตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรข้างบ้านนางประเคียง หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล๋็ก ซอย4/9 หมู่ที่ 1
41 ประกาศ เรื่อง ประการการตรวจการจ้างโครงการถมดินขยายไหล่ทางลูกนีงพร้อมผนังกันดินซอย 4
42 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และลานคอนกรีตบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
43 ประกาส เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ข้างบ้านนายอ้วนหมู่ที่ 13 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
44 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้องบริเวณถนนสายหลัก
45 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และลานคอนกรีตบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ที่ 12
46 ประกาศเรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย
47 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 2
48 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตพร้อมตืดตั้งเครื่องชะลอความเร็วรถบนผิวทาง ซอยเทศบาล ๑๔ หมู่ที่ ๑๓
49 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรงม้า พร้อมติดตั้งใบมีดดันดินและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตช่วงต่อซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 1 ข้างหอพักน้ำหนึ่ง
51 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
52 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณถนนสายหลัก
53 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณถนนสายหลัก
54 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประกวดการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้งบริเวณถนนสายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
55 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมย้ายแนวเสาไฟฟ้า
56 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
57 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุกองช่าง
58 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารโดมสนามกีฬาเทศบาลตำบลอุทัย
59 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย
60 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพ่นพร้อมทั้งหมึก
61 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งป้ายทาสีจุดจอดรถของผู้พิการและผู้สูงอายุ
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1
64 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วบานคอนกรีต อาคารโรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
65 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดวื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรงม้า พร้อมติดตั้งใบมีดและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
67 ประกาศ เรืองประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านราชพฤกษ์หมู่ที่ 1
68 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 1
69 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 14 หมู่ที่ 13 พร้อมติดต้งเครื่องชลอควาามเร็ว ผผิงจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
70 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2