หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรทัศน์ แอลอีดี แบบสมาร์ททีวี 48 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
2 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 62
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง ปี 63
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย โดยปรับระดับพื้นที่ปูแผ่นทางเท้าและรางระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซลาเซลล์ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เครื่องชลอความเร็วรถ ไฟสัญญยาณภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
7 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย หรือรายละเอียดตามแบบแผนที่เทศบาลกำหนด ปี 62
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร เครื่องชลอความเร็วรถ ไฟสัญญาณ ภายในเขตเทศบาลหรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ปี 62
9 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย โดยปรับระดับพื้นที่ปูแผ่นทางเท้าและรางระบายน้ำ คสล. ปี 62
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวสิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
12 ประกาศ เรื่อง ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 62
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี62
14 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างสาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ปี 62
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยนทรัพย์สิน ปี 62
17 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 62
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full colour บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 62
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 ทางเข้าวัดโตนดเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
24 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-2479 อย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
26 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
29 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนประปา HDPE 110 มม. ช่วงคลองชลประทานสะพาน 1 - ตลาดอุทัย ปี 62
30 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Colour บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 62
31 ประกาศ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Colour บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 62
32 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED Full Colour บริเวณสำนักงานเทสบาลตำบลอุทัย
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนประปา HDPE 110 มม. ช่วงคลองชลประทาน สี่แยกสะพาน1 ตลาดอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
34 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 10 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ปี 62
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
38 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
41 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
42 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 62
43 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด คอมพิวเตอร์ พีซี(ตั้งโต๊ะ)พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
44 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีดฉพาะเจาะจง ปี 62
45 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอย 4/9 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง ม.1 ปี 62
46 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา ช่วงคลองชลประทนสี่แยกสะพาน1-ตลาดอุทัย ปี 62
47 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
48 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6759 อย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
49 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
50 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนอุทัย ม.1 ปี 62
51 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
52 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
53 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 62
54 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
55 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
56 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ที่ 12 ปี 62
57 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
58 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ปี 62
59 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการถมดินขยายไหล่ทางเพื่อพักรอและขับรถสวนทาง คุ้งสะดา ม.1 ผิวจราจรลูกรัง ปี 62
60 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
61 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี62
62 ประก่าศ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
64 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
65 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
66 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเทพื้นคอนกรีต หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลอุทัย ปี 62
67 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
68 ประกาส เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ปี 62
69 ประกาส เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 4 แยกซ้ายขวา ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี 62
70 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทสบาลผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี 62