หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโรงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังซอยเทศบาล 10 ปี 61
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรังถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้งสะดา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้ำ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้งสะดา ม.1 ปี 2561
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้งผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
8 ประกาส เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนซอยเทศบาล 4 ฝั่งทางซ้ายและทางขวา ม.1 ปี 2561
9 ประกาศเรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้ำ ม.4 ปี 2561
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 87 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี61
12 ประกาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัดสุก่อสร้าง จำนวน 11 รายกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองบรรณกิจรังสรรค์ ม. ปี 61
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาศูนย์กีฬา ม.12 ปี 61
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องออกำำลังกาย ม.1 บ้านบัวคลี่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
18 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโคงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการ ปี 2561
19 ประกาส เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ม.1 ชุมชนบ้านบัวคลี่ 12 ปี 2561
20 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชน ฯ ม.12 ครั้งที่ 2 ปี 61
21 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองบรรณกิจรังสรรค์ ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 61
22 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 61
23 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองบรรณกิจรังสรรค์ ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561
24 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองบรรณกิรังสรรค์ (ทางเข้าอำเภออุทัย) ม.1 ปี 2561
25 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน ซ.4 ฝั่งทางซ้ายและทางขวา ม. ปี 2561
26 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชน ปี 2561
27 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชนฯ เทสบาลตำบลอุทัย ปี 2561
28 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.3 ปี 61
29 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซ4 ถึง ม.3 ปี 2561
30 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬา ม.12 ปี 2561
31 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชน ม.12 ปี 2561
32 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาล ซ.4 หมู่ที่ 1 ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 3 ปี 61
33 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ปี 2561
34 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 ปี 2561
35 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยข้างถังประปา ม.4 ปี 61
36 ประกาศ เร่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 61
37 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโคงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ปี 61
38 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมถมดิน ม.4 ตำบลอุทัย ปี 61
39 ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็ยรายได้ของเทศบาลตำบลอุทัย
40 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริม(นม) ปี 61
41 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้างปรับปรุงวางท่อเมนประปา ปี 61
42 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.13 ปี 61
43 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อ ซอย 7 ปี 61
44 ประกาศ เรื่องราคากลางการปรับปรุงรั้วสำนักงาน ปี 61
45 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ปี 61
46 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก้อสร้างรางระบายน้ำและท่อฯ ซอยเทศบาล 7 ปี 61
47 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อเมนประปา ปี 61
48 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
49 ประกาศ เร่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
50 ประกาศ ตรวจรับพัสดุ หินคลุก ปี 60
51 ประกาศ ตรวจรับงานซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
52 ประกาศ ตรวจรับพัสดุ โคมไฟฟ้าถนน ปี 60
53 ประกาศ ตรวจรับงานปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
54 ประกาศ ตรวจรับงานซ่อมแซมเสาธงและไฟฟ้าส่องสว่างในสำนักงานเทสบาลตำบลอุทัย ปี 60
55 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการถมดินบริเวณแนวรั้วสำนักงาน ปี 60
56 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
57 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโคมไฟถนน ปี 60
58 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
59 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมเสาธงและเสาไฟฟ้าต้นสูง สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
60 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเพิ่มเติมเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
61 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.4 ปี 60
62 ประกาศ เรื่อง ราคาโครงการ ถมดินบริเวณแนวรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
63 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.13 ปี 60
64 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ปี 60
65 ประกาศ เรื่องตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ฝ้าเพดานและพื้นกระเบื้องทางเดินภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
66 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหัวลาน-ดอนพุทรา
67 ประกาศ เรื่อง ราคากลางติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาล ปี 60
68 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ปี 60
69 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 ปี 60
70 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อ คสล. ซ.เทศบาล 7 ปี 60