facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อตู้อบเบเกอรี่เพื่อส่งเสริมอาชีพ หมู่11 ต.อุทัย
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ 2 โดยเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางดำเนินการ โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัยบริเวณ หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย โครงการอุทัยคลองสวยน้ำใส
4 ประกาศเทสบาลตำบลอุทัย เรื่อง นำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นราขได้
5 ประกาส เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถมดิน พร้อมหินคลุก ถนนซอยเทศบาล 4/9 หมู่ที่ 1 บ้านนางหนุน
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางดำเนินการ โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกครอนกรีต ซอย 5 ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
8 ปรกาส เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลาง โครงการเทพื้นลานคอนกรตเสริมเหล็กบริเวณข้างอาคารดับเพลิงตำบลอุทัย
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลางดครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนในชุมชน ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 2
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลาง โครงการชุมชนวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล 12(ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 3
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้รคากลาง โครงการชุมชนขุดลอกคลองพร้อมกำกับวัชพืชบริเวณลำรางสาธารณะ ซอยเทสบาล 10 หมู่ที่ 12
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลอุทัย
13 ประกาศ เรื่อง แจ้งคืนเงินประกันสัญญา(เงินสด)
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับกาคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1(ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มกราคม 2566
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศขอใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 2
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงรั้วลานคอนกรีตอาคารดรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
18 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผตนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด ๑๒(ดีเซล)
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศการจตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรข้างบ้านนางประเคียง หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล๋็ก ซอย4/9 หมู่ที่ 1
21 ประกาศ เรื่อง ประการการตรวจการจ้างโครงการถมดินขยายไหล่ทางลูกนีงพร้อมผนังกันดินซอย 4
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และลานคอนกรีตบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
23 ประกาส เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ข้างบ้านนายอ้วนหมู่ที่ 13 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
24 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้องบริเวณถนนสายหลัก
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และลานคอนกรีตบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ที่ 12
26 ประกาศเรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 2
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตพร้อมตืดตั้งเครื่องชะลอความเร็วรถบนผิวทาง ซอยเทศบาล ๑๔ หมู่ที่ ๑๓
29 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรงม้า พร้อมติดตั้งใบมีดดันดินและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตช่วงต่อซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 1 ข้างหอพักน้ำหนึ่ง
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้านราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณถนนสายหลัก
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้งบริเวณถนนสายหลัก
34 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประกวดการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้งบริเวณถนนสายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมย้ายแนวเสาไฟฟ้า
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุกองช่าง
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารโดมสนามกีฬาเทศบาลตำบลอุทัย
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย
40 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพ่นพร้อมทั้งหมึก
41 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งป้ายทาสีจุดจอดรถของผู้พิการและผู้สูงอายุ
42 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2
43 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1
44 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วบานคอนกรีต อาคารโรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
45 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า
46 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดวื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรงม้า พร้อมติดตั้งใบมีดและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
47 ประกาศ เรืองประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านราชพฤกษ์หมู่ที่ 1
48 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 1
49 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 14 หมู่ที่ 13 พร้อมติดต้งเครื่องชลอควาามเร็ว ผผิงจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2
51 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1
52 ประกาส เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนนข้างบ้านนายอ้วน หมู่ที่ 13
53 ประกาศ เรื่อง สรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ซอยข้างบ้านนางประเคียง หมู่ที่ 13
54 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 50 แรงม้า พร้อมติดตั้งใบมีดดันดินและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
55 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีจเสริมเหล็ก ซอย4/9 หมู่ที่ 1
56 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการเทคอนกรีตพื้นศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒
57 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเทศบาล ๑๕/๖ หมู่ที่ 11
58 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเฑาะวิธีเจาะจง
59 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห่อ XEROX รุ่น ๓๐๖๕
60 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลอุทัย
61 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในห้องประชาสัมพันธ์แพร้อมครุภัณฑ์ประกอบบริเวณชั้น 1 อาครสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
63 ประกา่ศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบริเวณศลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอุทัย
64 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
65 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ็งพร้อมฐานคอนกรีต บริเวณซอย ๔/๙หมู่ที่ ๑ ตามแบบมาตรฐานที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงศาลาพักร้อนริมทางหลวง 3056 แยกบ้านชายสิงห์ หมู่ที่่ 12
67 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารห้องคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
68 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการต่อเติมอาคารห้องคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
69 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเทคอนกรีตพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ต.อุทัย
70 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำวอยเทสบาล 12 หมู่ที่ 3 ต.อุทัย