หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 ปี 62
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6759 อย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีการแสดงบนเวทีและค่าเช่าเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์(วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาีเสนอราคาซื้อผ้าอาบน้ำฝน(ผ้าสบง) และชุดสังฆทาน เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์(วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวทีการแสดง สำหรับกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์(วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
17 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและถังสำรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ปี 62
18 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ปี 62
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลตำบลอุทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 62
20 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลตำบลอุทัย ปี 62 ระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจม ปี 62
22 ประกาส เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและถังสำรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ปี 62
23 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจม มู่ที่ 1 วัดโคกช้าง ปี 62
24 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ปี 62
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
26 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองบรรณกิจรังสรรค์ ม.1 ปี 62
27 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองช่องสะเดา ฝั่งซ้าย ม.2 ปี 62
28 ประกาศ เรื่อง กาตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 62
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ สำนักงานเทศบาบตำบลอุมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
30 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 62
31 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการขยายผิวจราจรซอยเทศบาล 2 ม.3 ปี 62
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารนสเทศ DLTVปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรังปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโคกช้าง ม.1 ปี 62
34 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-2479 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLTV ปี2652 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา ม.3 ปี 62
37 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาเหล็กทรงแชมเปญ ม.1 ปี 62
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจร ซ2 ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
39 ประกาส เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาแทนบ่อเดิม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
40 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการขยายผิวจราจร ซ.2 ม.1 ปี 62
41 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาทดแทนท่อเมนเดิมที่ชำรุด ม.3 ปี 62
42 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
43 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
44 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
45 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 1275 จำนวน 11 รายการ ปี 62
46 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
47 ประกาศ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
48 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
49 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
51 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
52 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชนฯ บริเวณสนง.เทศบาลตำบลอุทัย ปี61
53 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อลอด คสล. บริเวณประตูน้ำชลประทาน ม.2 ปี 61
54 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่พร้อมวางท่อลอด คสล. ถนนเทศบาล 4/9 ม.1 ปี 61
55 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา HDPE ม.11และ ม.12 ปี 61
56 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟสบริเวณก่อสร้างถังประปาแห่งใหม่ ม.4 ปี 61
57 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถสามล้อบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
58 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
59 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
60 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
61 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บค่าน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอถังประปาเหล็กทรงแชมเปญ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
64 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
65 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปาเหล็ก ทรงแชมเปญ ม.1 ปี61
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อลอด คสล. บริเวณประตูน้ำชลประทาน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
67 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองช่องสะเดา ฝั่งซ้าย ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
68 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับการจ้าง โครงการวางท่อเมนประปา แทนท่อเมนเดิม ม.2 ปี 61
69 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดโคกช้าง ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
70 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บค่าน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61