หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
2 ประกาศ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
7 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชนฯ บริเวณสนง.เทศบาลตำบลอุทัย ปี61
8 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อลอด คสล. บริเวณประตูน้ำชลประทาน ม.2 ปี 61
9 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่พร้อมวางท่อลอด คสล. ถนนเทศบาล 4/9 ม.1 ปี 61
10 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา HDPE ม.11และ ม.12 ปี 61
11 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟสบริเวณก่อสร้างถังประปาแห่งใหม่ ม.4 ปี 61
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถสามล้อบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บค่าน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอถังประปาเหล็กทรงแชมเปญ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ พร้อมค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
20 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปาเหล็ก ทรงแชมเปญ ม.1 ปี61
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อลอด คสล. บริเวณประตูน้ำชลประทาน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองช่องสะเดา ฝั่งซ้าย ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
23 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับการจ้าง โครงการวางท่อเมนประปา แทนท่อเมนเดิม ม.2 ปี 61
24 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดโคกช้าง ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บค่าน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
26 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา แทนท่อเมนเดิม ม.11-ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
27 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนขยายไหล่ทางพร้องวางท่อลอด คสล.บริเวณประตูระบายน้ำชลประทาน ม.2 ปี 61
28 ประกาศ เรื่อง ราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดโคกช้าง ม.1 ปี 61
29 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังเลียบคลองช่องสะเดา ฝั่งซ้าย ม.2 ปี 61
30 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา แทนท่อเมนเดิม ม.11- ม.12 ปี 61
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส บริเวณก่อสร้างถังประปาแห่งใหม่ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
32 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส บริเวณก่อสร้างถังน้ำประปาแห่งใหม่ ม.4 ปี 61
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
34 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถลากสำหรับรถขุดขนาดเล็ก (เทรลเลอร์ สำหรับบรรทุกแบ็คโฮ) โดยิวธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเมนประปา HDPE 110 มม. หมู่ที่ 2 แทนท่อเมนเดิม ปี 61
38 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา HDPE แทนบ่อเดิมที่ชำรุด ม.2 ปี 61
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอกสารและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้การจัดกิจกรรมค่าพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
40 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษี งวดที่ 2 งานสำรวจภาคสนาม ปี 61
41 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา HDPE ม.13 ปี 61
42 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลอุทัย ปี 61
43 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย จำนวน 39 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
44 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.อุทัย 478-60-0014 วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
45 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอกสารประกอบการอบรมโครงการเด็กและยเาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
46 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรั้วสนามกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
47 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสนามฟุตซอล ม.12 ปี 61
48 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ซ.เทศบาล 10 ปี 61
49 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11,12 ตำบลอุทัย ปี 61
50 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องของโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 หมู่ 12 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย ปี 61
51 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องของโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 หมู่ 12 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
52 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมถสาปัตย์(ทาสีผนังและวาดรูปผนังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วิธีเฉพาะเจาะจง
53 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก่อสร้างรั้ว คสล. ปี 61
54 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
55 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
56 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ LED 100 ทดแทนไฟฟ้าสาธารณะหลอดนีออนเดิม จำนวน 60 โคม ม.11 , 12 ปี 61
57 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการวางท่อเมนประปา ช่วง โรงเรียนอุทัย-บ้านคุ้มสะดา ม.1 ปี 61
58 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
59 ประกาศ เรื่อง ลงจ่ายครุภัณฑ์ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
60 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
61 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
64 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลอุทัย ปี 61
65 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอกสารการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กและเยาวชน(ค่ายภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขปัญหาท่อระบายอุดตันเพื่อเปินทางระบายน้ำและดำเนินการฝั่งท่อระบายน่้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
67 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 13/2 ม.4 ปี 61
68 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเก็บขยะและต่อเติมห้องเก็บของกองสาธารณสุข ปี61
69 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างซ่อมแซมปั้มซัมเมอส ม.3 และ ม.13 ปี 61
70 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 13/2 ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61