facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๖๗ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ ๑๒ ปี๖๓
2 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ศาลาประชาคม หมู่ ๑๓ ปี๖๓
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟถนนริมสะพานข้ามคลองอุทัยทางหลวง ๓๐๕๖ ปี๖๓
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรง ศาลาประชาคม หมู่ที่๑๓ ปี๖๓
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วลานออกกำลังกาย หมู่ที่๑๑ โดยติดตั้งรั้วพร้อมประตู ปี๖๓
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ ปี๖๓
7 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลและบริเวณสนามฟุตซอลพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานตามที่เทศบาลตำบลอุทัยกำหนด ปี๖๓
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๖ รายการ
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ
12 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วลานออกกำลังกาย หมู่ที่่๑๑ โดยติดตั้งรั้วพร้อมประตูเหล็ก
13 ประกาศ เรื่อง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนริมสะพานข้ามคลองอุทัยทางหลวง ๓๐๕๖ โดยติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ปี๖๓
14 ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ศาลาประชาคม หมูที่ ๑๓ ปี๖๓
15 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการวางท่อเมนประปา HDPE ทดแทนท่อเมน PVC เดิมที่่ชำรุด หมู่ที่ ๑๓ (ช่วงธนาคารออมสิน-หอพักลักซ์เพลส)ปี๖๓
16 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ถนนเลียบคลองชลประทานหมู่๒ ตอนที่๒ ช่วงแยกประตูคลองระบายน้ำคลองช่องสะเดา-โกดังเก็บสินค้าบริษัทเจ&เจ ปี๖๓
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ ปี๖๓
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๖ รายการ ปี๖๓
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ถนนเลียบคลองชลประทานหมูที่๒ตอนที่๒ ช่วงแยกประตูยระบายน้ำคลองช่องสะเดา-โกดังเก็บสินค้าบริษัทเจเจ
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ปี๖๓
21 ประกาศ เรื่อง ผู้ชะการเสนออราคา จ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่๔ท่อ HDPE ๑๑๐ มม.PN๖.๓ ทดแทนท่อเดมที่ชำรุด ปี๖๓
22 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อเมนประปา HDPE ทดแทนท่อเมน PVC เดิมที่ชำรุด หมู่ที่ ๑๓ (ช่วงธนาคาารออมสิน-หอพักลักษณ์เพลส) ปี ๖๓
23 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่๓ เชื่อมต่อหมู่๔ ท่อHDPE ๑๑๐ มม. PN ๖.๓ ทดแทนท่อเมนเดิมที่ชำรุด ปี๖๓
24 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟโซลาร์เซลล์ถนนเลียบคลองชลประทานหมู่ ๒ ตอนที่ ๒ ช่วงแยกประตูระบายน้ำคลองช่องสะเดา-โกดังเก็บสินค้าบริษัทเจ&เจ ปี๖๓
25 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งไฟโซล่าร์เซลล์ หมู่ ๓ ศาลาประชาคม-สุดเขตเทศบาล ปี63
26 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา HDPE ทดแทนท่อเมน PVC เดิมที่ชำรุด หมู่ ๑๓ (ช่วงธนาคารออมสิน-หอพักลักซ์เพลส)ท่อ HDPE ปี๖๓
27 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ ๔ ท่อ HDPE ๑๑๐ มม. PN ๖.๓ ทดแทนท่อเมนเดิมที่ชำรุด
28 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนเลียบช่องสะเดาฝั่งซ้าย หมู่2 (ตอนที่2) ผิวจราจรลูกรัง ปี63
29 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองอุทัย ซอยข้างบ้าน นางประเคียง ดีวงษา ผิวจราจรลูกรัง หมู่13 ปี63
30 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนทางเข้าวัดโตนดเตี้ย โคมกิ่งเดี่ยวหลอดไฟ LED. หมู่4 ปี63
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคลองเลียบคลองช่องสะเดาฝั่งซ้าย หมู่2(ตอน2)ผิวจราจรลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี63
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองอุทัย ซอยข้างบ้าน นางประเคียง ดีวงษา ผิวจราจร ลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมู่13 ปี63
33 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลและบริเวณสนามฟุตซอลพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโครมไฟถนนทางเข้าวัดโตนดเตี้ย โคมกิ่งเดี่ยวหลอดไฟ LED. หมู่4 ปี63
35 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย11 หมู่2 ผืวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้มไหล่ทางลูกรัง ปี 63
36 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรัง ถนนเลียบคลองชลประทาน ฟมู่ที่ 2 ปี63
37 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองช่องสะเดาฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 (ตอนที่2) ผิวจราจรลูกรัง ปี 63
38 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองอุทัย ซอยข้างบ้านนางประเคียง ดีวงษา ผิวจราจรลูกรัง ปี 63
39 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย งวดที่ 3 ปี 63
40 ประกาศ เรื่อง ราคาลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัยและบริเวณสนามฟุตซอลพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 63
41 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ หมู่ที่ 3 ศาลาประชาคม-สุดเขตเทศบาล ปี63
42 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ปี 63
43 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
44 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนทางเข้าวัดโตนดเตี้ย โคมกิ่งเดี่ยวหลอดไฟ แอลอีดี ฯ ปี 63
45 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ที่ 12 ปี 63
46 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
47 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 11 หมู่ที่ 2 ปี 63
48 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง ปี 63
49 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ปี 63
50 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ระบบเครือข่ายริมทางหลวงหมายเลข 3056 ปี 63
51 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย (รอบที่2)
52 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง ซอย 10/1 หมู่ที่่ 12 ผิวจราจรลูกรัง ปี 63
53 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ซอย 4/9 หมู่ที่ 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 63
54 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
55 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-1275 อย. จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง ปี 63
56 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ระบบเครือข่ายริมทางหลวงหมายเลข 3056 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
57 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางซ.เทศบาล 10/1 หมู่ 12 ผิวจราจรลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
58 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
59 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ระบบเครือข่ายริมทางหลวงหมายเลข 3056 ปี63
60 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ที่ 12 ปี 63
61 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง ซอย 10/1 หมู่ที่ 12 ผิวจราจรลูกรัง
62 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 63
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 4/9 ผิวจาจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
64 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 4/9 หมู่ที่ 1 ปี 63
65 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
67 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายก่าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
68 ระกาศ เรื่อง การตวจการจ้างโครงการถมดินบ่อขยะเทศบาลพร้อมปรับเกลี่ย ปี 63
69 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63
70 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63