facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2
2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 โรงเรียนผู้สูงอายุ 11 กุมภาพันธ์ 65
4 โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 ตุลาคม 64
5 โรงเรียนผู้สูงอายุ 23 กันยายน 65
6 โรงเรียนผู้สูงอายุ 26 สิงหาคม 65
7 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย 26 กรกฎาคม 65
8 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย 8 กรกฎาคม 65
9 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย 10 มิถุนายน 65
10 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย 20 พฤษภาคม 2565
11 ตลาดเขตเทศบาลตำบลอุทัย
12 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย เดือน มกราคม 2565
13 เทศบาลตำบลอุทัย มีมาตรการประหยัดไฟฟ้า ในสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
14 โครงการอยุธยาเมืองสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง กิจกรรมปลูกต้นไม้ริมถนน
15 กิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟป่าหมอกควัน
16 โครงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีงบประมาณ 2565 ส่งมอบขยะอันตรายชุมชนให้ อบจ.พระนครศรีอยุธยากำจัด
17 โครงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีงบประมาณ 2565 จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
18 กิจกรรม BIG CLEANING DAY เทศบาลตำบลอุทัย
19 กิจกรรม BIG CLEANING DAY
20 โครงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมติดตั้งถังขยะเปียก (ถังหมักรักษ์โลก)
21 กิจกรรมติดตั้งถังขยะเปียก (ถังหมักรักษ์โลก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย
22 โครงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมประดิษฐ์ถังขยะเปียก (ถังหมักรักษ์โลก)
23 ตลาดเขตเทศบาลตำบลอุทัย
24 โครงการตรวจคัดกรองโควิดให้กับสถานศึกษาโรงเรียนวัดจำปา
25 โครงการตรวจคัดกรองโควิดให้กับสถานศึกษาโรงเรียนวัดโคกช้าง
26 โครงการตรวจคัดกรองโควิดให้กับสถานศึกษาโรงเรียนอุทัย
27 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย ปีงบประมาณ 2565 ธันวาคม
28 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย ปีงบประมาณ 2565 พฤศจิกายน
29 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย ปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม
30 โครงการหญิงตั้งครรภ์รุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
31 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย ปีงบประมาณ 2565 กันยายน
32 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย ปีงบประมาณ 2565 สิงหาคม
33 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัย ปีงบประมาณ 2565 มิถุนายน
34 โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากนกอพยพ
35 โครงการบริหารจัดการสุนัขชุมชน เทศบาลตำบลอุทัย
36 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
37 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
38 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน
39 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุทัย
40 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เทศบาลตำบลอุทัย
41 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์ พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฎิบัติตนเกี่ยวกับโรคเรื้องรัง
42 กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ถังหมักโลก
43 กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
44 กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อวัดโคกช้าง
45 กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ติดเชื้อ
46 กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโรค Covid-19 ให้กับประชาชน
47 กิจกรรมควบคุมโรคโควิด-19 พ่นฆ่าเชื้อตลาดนัด
48 กิจกรรมควบคุมโรคโควิด-19 สถานที่ราชการ
49 กิจกรรมจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19
50 ดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
51 จดหมายข่าว เรื่องการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2559
52 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
53 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
54 จดหมายข่าว เรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 59
55 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
56 จดหมายข่าว เรื่องการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
57 จดหมายข่าว เรื่องการดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.2 ปี 59
58 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2559
59 จดหมายข่าว เรื่องการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อกำหนดประเด็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
60 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
61 จดหมายข่าว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559
62 จดหมายข่าว เรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 2559
63 ข่าวกองสวัสดิการเรื่องประชาคมท้องถิ่น