facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
2 จดหมายข่าว เรื่องการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2559
3 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
4 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
5 จดหมายข่าว เรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ปี 59
6 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
7 จดหมายข่าว เรื่องการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
8 จดหมายข่าว เรื่องการดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.2 ปี 59
9 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2559
10 จดหมายข่าว เรื่องการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อกำหนดประเด็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
11 จดหมายข่าว เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
12 จดหมายข่าว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559
13 จดหมายข่าว เรื่องการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี 2559
14 ข่าวกองสวัสดิการเรื่องประชาคมท้องถิ่น