facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง 2563
2 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลุทัย
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เทศบาลตำบลอุทัย
4 คำสั่งเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการสรรหาและเลือกสรรหาเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอุทัย ปีงบประมาณ 2561
7 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
8 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
9 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
10 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
11 เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอุทัย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานดวยความสุจริต
13 ประกา เรื่อง ประกาศจรรยาบรรณของข้าราชการของพรักงานพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
14 ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
16 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 60
17 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 และพนักงานจ้าง ปี 2559
18 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ นางนพมาศจำแลง(สาวประเภทสอง) กระทงประดิษฐ์ (กระทงใหญ่) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
19 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
20 ประกาศ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2559-2563
21 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
22 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559
23 ประกาศเทศบาล เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน
24 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
25 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำร
26 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น
27 ประกาศเทศบาล เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 2558
28 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง ประจำปีงบประมาณ 2557
29 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 58
30 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภรกิจ ตำแหน่ง ผช.จนท.โยธา ป
31 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
32 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างฯของเทศบาลตำบลอุทัย
33 ประกาศเทศบาล เรื่อง กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ม.13
34 ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
35 ประกาศเทศบาล เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันต้องเสียภาษีโรงเรีย
36 ประกาศเทศบาล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเ
37 ประกาศเทศบาล เรื่อง ถึงกำหนดระยะเวลาในการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2557
38 ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
39 ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2557-2561
40 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
41 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทสบาลตำบลอุทัย (OSCC)
42 คำสั่งที่ 406/55 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานจัดเก็บภาษี
43 คำสั่งที่ 179/55 เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดและรองปลัดมีอำนาจลงนามในงานที่นายกเป็นผู้มีอำนา
44 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง เกี่ยวกับการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
45 ประกาศเทสบาลตำบลอุทัย เรื่องเกี่ยวกับการชำระภาษีบำรุงท้องที่
46 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง เกี่ยวกับการชำระภาษีป้าย ปี 2556
47 คำสั่งเทศบาลที่ 378/2555 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
48 คำสั่งเทสบาลตำบลอุทัย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
49 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ
50 คำสั่งเทศบาลตำบลอุทัย เรื่องให้ปลัดเทศบาลตำบลอุทัย 7 รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล 8 เลข
51 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำป
52 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
53 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่องการลดขั้นและระยะเวลาการปกิบัติงาน
54 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
55 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560
56 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูก
57 ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าฝังใต้ดินพร้อม
58 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจนปิด (CCTV)2555
59 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวถนน
60 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดเซล
61 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
62 ประกาศเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554
63 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 ของเทสบาลตำบลอุทัย
64 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 เทศบาลตำบลอุทัย