facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลอุทัย  
   
2
คู่มือประชาชน การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  
   
3
คู่มือประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร  
   
4
คู่มือประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  
   
5
คู่มือประชาชน การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำก  
   
6
คู่มือประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  
   
7
คู่มือประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  
   
8
คู่มือประชาชน การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่ง พรบ.สัญชาติ ฉบับที  
   
9
คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้าน  
   
10
คู่มือประชาชน การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  
   
11
คู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองการเกิดตามาตรา 20/1  
   
12
คู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่าง  
   
13
คู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน  
   
14
คู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  
   
15
คู่มือประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล  
   
16
คู่มือประชาชน การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  
   
17
คู่มือประชาชน การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  
   
18
คู่มือประชาชน การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  
   
19
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม  
   
20
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  
   
21
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านท.ร. 13  
   
22
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเ  
   
23
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด  
   
24
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย  
   
25
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย  
   
26
คู่มือประชาชน : การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  
   
27
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)  
   
28
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499  
   
29
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต  
   
30
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง  
   
31
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลื้อยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน  
   
32
คู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ  
   
33
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น  
   
34
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน  
   
35
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  
   
36
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์  
   
37
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น  
   
38
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายหรือกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน  
   
39
คู่มือประชาชน : การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ  
   
40
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  
   
41
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  
   
42
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น  
   
43
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  
   
44
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น  
   
45
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม  
   
46
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายเข้า  
   
47
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  
   
48
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  
   
49
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  
   
50
คู่มือประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย