facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเทศบาลตำบลอุทัย  
   
2
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลอุทัย  
   
3
มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย  
   
4
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลอุทัย  
   
5
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลตำบลอุทัย  
   
6
มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุทัย  
   
7
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2562 – 2564  
   
8
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาจ้าง เทศบาลตำบลอุทัย พ.ศ. 2563  
   
9
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอุทัย  
   
10
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
11
ประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทัจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
12
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  
   
13
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลอุทัย  
   
14
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
15
ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับเทศบาลตำบลอุทัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
   
16
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลอุทัย  
   
17
รายงานสรุปข้อูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีาคม 2563)  
   
18
การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอุทัย  
   
19
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลอุทัย  
   
20
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอุทัย  
   
21
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)