facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคึณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
   
แนวปฏิบัติข้อควรทำและไม่ควรทำ ประจำปีงบประมาณ 2566  
   
การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปรึกษาทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566  
   
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
   
นโยบายไม่รับของขวัญ ประกาศ  
   
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
   
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  
   
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  
   
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2565  
   
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลัความโปร่งใส ปี 2565  
   
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565  
   
มาตรการไม่รับของขวัญ  
   
เจตจำนงสุจริตคุณธรรม  
   
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลัความโปร่งใส ปี 2565  
   
แบบประเมินของพนักงานจ้างทั่วไป  
   
แบบประเมินของลูกจ้างตามภารกิจ  
   
แบบประเมินของลูกจ้างประจำ  
   
แบบการประเมินของข้าราชการ  
   
คำร้งขอหนังสือรับรองเงินเดือน/บุคคล/การทำงาน  
   
แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ  
   
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2564  
   
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริต ประจำปี 2564  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2564  
   
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลอุทัย ประจำปี 2564  
   
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลอุทัย  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)  
   
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอุทัย  
   
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลอุทัย  
   
การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลอุทัย  
   
รายงานสรุปข้อูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีาคม 2563)  
   
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลอุทัย  
   
ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับเทศบาลตำบลอุทัย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
   
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลอุทัย  
   
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  
   
ประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทัจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอุทัย  
   
ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาจ้าง เทศบาลตำบลอุทัย พ.ศ. 2563  
   
มาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุทัย  
   
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลตำบลอุทัย  
   
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลอุทัย  
   
มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย  
   
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลอุทัย  
   
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเทศบาลตำบลอุทัย  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2562 – 2564