facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานประชุมประชาคมในการจัดทำแผนฯ (พ.ศ.2556-2560)  
   
2
รายงานประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน (2557-2561)  
   
3
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)  
   
4
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)  
   
5
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ครั้งที่ 1  
   
6
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ครั้งที่ 2  
   
7
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2557-2561)  
   
8
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2557-2561)  
   
9
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2557-2561)  
   
10
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  
   
11
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  
   
12
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  
   
13
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2562)  
   
14
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2562)  
   
15
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2562)  
   
16
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
   
17
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
   
18
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  
   
19
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559-2563)  
   
20
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559-2563)  
   
21
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559-2563)  
   
22
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)  
   
23
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  
   
24
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  
   
25
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)  
   
26
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)  
   
27
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)  
   
28
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65