facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 ของสภาเทสบาลตำบลอุทัย สมัยที่2  
   
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 ของสภาเทสบาลตำบลอุทัย สมัยที่แรก  
   
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2565 ของสภาเทสบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 4  
   
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2565 ของสภาเทสบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 3  
   
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2565 ของสภาเทสบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 2  
   
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2565 ของสภาเทสบาลตำบลอุทัย สมัยแรก  
   
งดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย ประจปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
   
งดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย ประจปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
   
รายงานการประชุมสภาเทศมนตรีตำบลอุทัย ประจำปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งงที่ 2  
   
รายงานการประชุมสภาเทศมนตรีตำบลอุทัย ประจำปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งงที่ 1  
   
รายงานการประชุมสภาเทศมนตรีตำบลอุทัย ประจำปี 2564 สมัยสามัญ สมัยแรก  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย ประจำปี 2564 ครั้งแรก  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๖๓  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญที่ ๓ ครังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓  
   
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1-2564  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 4 ปี 2562  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 2 ปี 2562  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยแรก ปี 2562  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2559  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2559  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  
   
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
   
รายงานประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 4 ปี 2558  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 3 ปี 2558  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 2 ปี 2558  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 1 ปี 2558  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2557  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ ปี 2557  
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2557  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย