facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2552  
   
2
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2554  
   
3
รายงานการประชุมผู้บริหาร ปี 2554  
   
4
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕  
   
5
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕  
   
6
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕  
   
7
การประชุมสมัยแรกของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัยที่เข้ารับตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๕๕  
   
8
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕  
   
9
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕  
   
10
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕  
   
11
ประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕  
   
12
รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2556  
   
13
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2556  
   
14
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2556  
   
15
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2556  
   
16
รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557  
   
17
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  
   
18
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2557  
   
19
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2557  
   
20
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ ปี 2557  
   
21
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2557  
   
22
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 1 ปี 2558  
   
23
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 2 ปี 2558  
   
24
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 3 ปี 2558  
   
25
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 4 ปี 2558  
   
26
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
   
27
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  
   
28
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
   
29
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  
   
30
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  
   
31
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
   
32
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
   
33
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
   
34
รายงานประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  
   
35
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
   
36
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  
   
37
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559  
   
38
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
   
39
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559  
   
40
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2559  
   
41
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  
   
42
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559  
   
43
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  
   
44
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559  
   
45
ประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2559  
   
46
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยแรก ปี 2562  
   
47
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 2 ปี 2562  
   
48
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562  
   
49
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562  
   
50
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัย 4 ปี 2562  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย