facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565  
   
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   
รายงานสถิติของผู้ขอรับบริการที่ศุนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุทัย (รอบ6เดือนหลัง) ปี65  
   
รายงานสถิติของผู้ขอรับบริการที่ศุนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุทัย (รอบ6เดืือนแรก) ปี65  
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564  
   
รายงานสถิติของผู้ขอรับบริการที่ศุนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุทัย (รอบ6เดือนหลัง) ปี64  
   
รายงานงานสถิติของผู้ขอรับบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ6เดือนแรก)  
   
รายงานงานสถิติของผู้ขอรับบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ6เดือนหลัง)  
   
รายงานงานสถิติของผู้ขอรับบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ6เดือนแรก)  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดซื้อจ้าง ประจำปี 2563  
   
รายงานสถิติประชาชนที่เข้ารับบริการจากกองสวัสดิการสังคม ประจำปี งบประมาณ 2564 ช่วง 6 เดือน(1ต.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 64)  
   
รายงานสถิติการเข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอุทัย ปีงบประมาณ 2562  
   
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลอุทัย พ.ศ. 2563  
   
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ปี 2563  
   
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562  
   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
   
รายงานผลการให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2559