facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายเอกชัย   การวัฒนี

ปลัดเทศบาลตำบลอุทัย  โทร.08-1929-6857
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลอุทัย
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)


นางสาวนัทธมน  พรรณมาลัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร.08-9084-9459
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)-ว่าง-

นางเสาวนีย์ กระจกเหลี่ยม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.09-8938-4797
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

นางชุติมา อุดมธัญลักษณ์

นางสาวรัชนีย์ ศรีวิจิตกร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.08-6810-5146
(นักบริหารงานการสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.08-1991-4886
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)นายอิสราฏร หิรัญพลกุล

นางนันท์นารินทร์ ดิลกเมธานนท์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.08-1655-7937
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองการศึกษา โทร.09-8693-2356

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)นายองลกรณ์ กรอบกระจก
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน โทร. 08-1361-4555
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายเชิงชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  โทร. 08-9538-4664
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)