facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลอุทัยเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 15 กิโลเมตร 
การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกโดย

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ

ติดกับ  อำเภอภาชี

ทิศใต้

ติดกับ  อำเภอบางประอิน

ทิศตะวันออก 

ติดกับ  อำเภอวังน้อย

ทิศตะวันตก

ติดกับ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา


เดิมเทศบาลตำบลอุทัย มีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลอุทัย ซึ่งได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลอุทัย
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 โดยมีพื้นที่ควบคุม 3.95 ตารางกิโลเมตร 
มีเขตการปกครองเป็น   8  ชุมชน  ดังนี้ 

ชุมชนบ้านสามง่าม หมู่ที่ 1
ชุมชนวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1
ชุมชนบ้านโรงนอก หมู่ที่ 2
ชุมชนบ้านโรงใน หมู่ที่ 3
ชุมชนบ้านยายกะตา  หมู่ที่ 4
ชุมชนบ้านคลองชนะศึก  หมู่ที่ 11
ชุมชนบ้านชายสิงห์เหนือ    หมู่ที่ 12
ชุมชนบ้านชายสิงห์ใต้ หมู่ที่ 13


จำนวนประชากรของตำบล      
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,155 คน เป็นชาย 2,012 คน เป็นหญิง 2,143 คน