facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลอุทัยเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 15 กิโลเมตร 
การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกโดย

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ

ติดกับ  อำเภอภาชี

ทิศใต้

ติดกับ  อำเภอบางประอิน

ทิศตะวันออก 

ติดกับ  อำเภอวังน้อย

ทิศตะวันตก

ติดกับ  อำเภอพระนครศรีอยุธยา


เดิมเทศบาลตำบลอุทัย มีฐานะเป็นสุขาภิบาลตำบลอุทัย ซึ่งได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลอุทัย
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 โดยมีพื้นที่ควบคุม 3.95 ตารางกิโลเมตร 
มีเขตการปกครองเป็น   8  ชุมชน  ดังนี้ 

ชุมชนบ้านสามง่าม หมู่ที่ 1
ชุมชนวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1
ชุมชนบ้านโรงนอก หมู่ที่ 2
ชุมชนบ้านโรงใน หมู่ที่ 3
ชุมชนบ้านยายกะตา  หมู่ที่ 4
ชุมชนบ้านคลองชนะศึก  หมู่ที่ 11
ชุมชนบ้านชายสิงห์เหนือ    หมู่ที่ 12
ชุมชนบ้านชายสิงห์ใต้ หมู่ที่ 13


จำนวนประชากรของตำบล      
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,155 คน เป็นชาย 2,012 คน เป็นหญิง 2,143 คน