หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายเอกชัย   การวัฒนี

ปลัดเทศบาลตำบลอุทัย 8

นายสมประสงค์   นิลพฤกษ์

รองปลัดเทศบาลตำบลอุทัย 7

นางสาวรัชนีย์  ศรีวิจิตกร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นายเชิงชาย  พรหมสาขา ณ สกลนคร

นักบริหารงานทั่วไป 6
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 

 

นายธนกิจ  สุขสันติดิลก  

นางสาววันเพ็ญ   แพพิพัฒน์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5

เจ้าพนักงานทะเบียน 5


นางสาวรัชนีย์  ศรีวิจิตกร

นักบริหารงานทั่วไป 6
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                                 
                                                  

                                                  

นายธนพล  สละสนธิ์

นางสาววิภาวรรณ  รังสิโย

 นางสาววัชราภรณ์  ศรจิตติ 

นิติกร 6ว

บุคลากร 4

เจ้าพนักงานธุรการ 3