facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


 

"สาธารณูปโภคครบครัน  สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน" 

นโยบายของนายกเทศมนตรีในด้านต่าง ๆ

1. นโยบายด้านพื้นฐาน

   -  พัฒนาเกี่ยวกับการประปาให้มีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทุกพื้นที่
   -  ปรับปรุงถนนหาทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมและการสัญจรไปมาของประชาชน
   -  ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมว่างท่อระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคต
   -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  ให้ดูสะอาดและสวยงาม  บ้านเมืองจะได้น่าอยู่น่าอาศัย

 2. นโยบายด้านสังคม
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนา  ทั้งในด้านกิจกรรมวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรม  ศีลธรรมต่าง ๆ
   -  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  และสนับสนุนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
   -  ให้ความร่วมมือในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งป้องกันปัญหาการติดยาเสพติด
   -  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ

 3. นโยบายด้านการศึกษา
   -  ส่งเสริมเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน  โดยการแจกทุนการศึกษา
   -  สนับสนุนโรงเรียนเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้มีความพร้อมมากขึ้น
   -  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่เรียนรู้ก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลต่อไป
 
 4. นโยบายด้านสาธารณสุข
   -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย
   -  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรง
   -  จัดทำโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่  ในการตรวจร่างกาย  ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว
   -  มีการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้สะอาด  ปราศจากมลพิษต่าง ๆ
   -  ส่งเสริมให้ร้านค้าจำหน่ายอาหาร  ผลิตอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยด้วยโครงการ 
กรีน  ฟู๊ด  กู๊ด  เทส

 
5. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย
   -  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ
   -  จัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องมือ  ที่ทันสมัย  เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย
   -  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
   -  จัดเวรยาม เพื่อรักษาความปลอดภัยและรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
   -  มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย  เพื่อจะได้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติการจริง

 6. นโยบายด้านการจัดการ
   -  มีการวางแผนการบริหารงาน  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของเทศบาล
   -  ดำเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
   -  มีการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและบริการ
   -  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  และสามารถใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ได้

 7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
   -  มีการจัดทำงบประมาณ  โดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติและใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า
   -  มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ที่เป็นรายได้ของเทศบาล
   -  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
   -  จัดตลาดนัดชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ค้าขาย