หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ของขวัญปีใหม่ มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย
  รายละเอียดข่าว :


download file ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ "มหาดไทยบำบัดทุกข์  สร้างสุขทั่วไทย"

ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น“ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา จึงได้คัดเลือกผลงานที่เป็นรูปธรรม รวมไปถึงได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย” จำนวน 17 โครงการ ดังนี้

ด้านการบริการและดูแลความปลอดให้กับพี่น้องประชาชน มีดังนี้ 

1) “ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง” บริการปีใหม่ ไม่มีวันหยุด โดยเพิ่มเครือข่ายบริการและแก้ไขปัญหาในช่วงปีใหม่ ให้ข้อมูลข่าวสารผู้เดินทาง มีทีมงานช่วยฉุกเฉิน เร่งดำเนินการลดเรื่องค้างที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งเพิ่มช่องทางรับร้องทุกข์พัฒนา application ทางมือถือ 

2) “ติดต่อราชการทันใจ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน” โดยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว ไม่เรียกสำเนา เข้าถึงทุกบริการ ของที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และขยายผลไปยัง 118 หน่วยงานนอกกระทรวงมหาดไทย เปิดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอไม่มีวันหยุดในช่วงปีใหม่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558

3) “สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ปรับปรุงบริการ กำหนดมาตรฐานเวลา รวดเร็ว ชัดเจน จัดทำคู่มือการให้บริการ ทุกสำนักทะเบียนที่ดินบริการด้วยใจ โปร่งใสทุกขั้นตอน 

4)“มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกับท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558

5) “รวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข” ร่วมกับ ทหาร พลเรือน เครือข่ายอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนคนไทยกระจายทั่วทุกพื้นที่  โดยจะมีการปล่อยแถวขบวนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะออกปฏิบัติการมอบความสุขให้กับประชาชนในวันที่ 29ธันวาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

6) “สว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน” ตั้งเป้าหมายขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้า จำนวน 61,271 ครัวเรือน ให้มีไฟฟ้าครบ 100 % ภายใน 5 ธันวาคม 2558 

7) “LED สว่างไสว รับ    ปีใหม่มหานคร” ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยามค่ำคืน บนถนน 12 สาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ถนนดินสอ จนถึงซอยรามบุตรี สถานตากอากาศบางปู และชุมชนต่าง ๆ แล้วเสร็จภายในกุมภาพันธุ์ 2558

8) “ประปาสร้างสุข  ทุกคนมีน้ำใช้” ลดค่าติดตั้งประปาใหม่10 % และสามารถผ่อนชำระ 1 ปีไม่มีดอกเบี้ย รวมทั้งบริการออกสำรวจท่อรั่วฟรี ไม่มีคิดค่าใช้จ่าย “Home Care Center” แก้ไขถึงบ้าน 

9) “ประปาทันใจ คนไทยมีสุข” บริการประทับใจ 234 สาขาประปาภูมิภาคทั่วประเทศ โดยบริการติดตั้งประปาใหม่ มาตรวัดใหม่ ผ่อนชำระ 1 ปีไม่มีดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31  มกราคม2558  และศูนย์ประปาทันใจ แก้ไขถึงบ้าน “มิสเตอร์ประปา” ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา ให้คำแนะนำ ซ่อมแก้ไข ไม่มีวันหยุด

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้ 

10) “ท้องถิ่นโปร่งใส จัดสรรงบประมาณใหม่ ทั่วถึงเป็นธรรม” เร่งจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม ทั่วถึง สร้างกลไกตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า มีธรรมาภิบาล 

11) “อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ” จัดระบบจัดการขยะ เพิ่มมูลค่า แปลงเป็นพลังงาน ปลูกฝังจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดปลอดขยะ เพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นต่อไป 

12)“คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข” ดำเนินการกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ ดูแลให้แม่น้ำ คูคลอง เอื้อต่อการสัญจร และนำผักตบชวามาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยกำจัดผักตบชวาไปแล้วประมาณ 1 ล้านตัน รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรักษาแหล่งน้ำ ระยะทาง 13,480กิโลเมตร ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 8,740 กิโลเมตร รวมทั้งกิจกรรมกำจัดผักตบชวากว๊านพะเยาในช่วงที่ผ่านมา จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะ เป้าหมาย 1,295 ไร่  

13) “ถนนสวย เดินได้ ปั่นได้ ค้าขายคล่องตัว” จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้มีความเป็นระเบียบมีภูมิทัศน์สวยงาม ให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดำเนินการแล้ว 20 จุด ในพื้นที่ 13 เขต กทม. และพัฒนาเส้นทางจักรยานพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ระยะทาง 8 กิโลเมตร กำหนดเปิดตัวโครงการ(Kick off) พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28ธันวาคม 2557 เวลา 06.30 - 08.30 น ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงาน 

14) “ปากคลองตลาดโฉมใหม่ สะอาด ปลอดภัย สินค้าสดใหม่ทุกวัน” ปรับปรุงพัฒนาจัดระบบตลาดปากคลองใหม่ ให้ประชาชนจับจ่ายสะดวก เป็นระเบียบ สินค้าปลอดภัย สะอาดสดใหม่ทุกวัน 

15) “2558 ปีทองผังเมือง พัฒนา ทั่วไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยเร่งวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.2558  และวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน 5 พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะเร่งด่วน 2 แห่ง คือ อำเภอสะเดา และอำเภอเมืองมุกดาหาร คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2558 และระยะถัดไป 3 แห่ง คือ อำเภอแม่สอด อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2558

16) “OTOP ทั่วไทย ส่งความสุขปีใหม่ สร้างรายได้ ขยายตลาดสู่อาเซียน” เปิดช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศรวมไปถึงการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น การจัดงาน OTOP CITY 2014 ณ อิมแพคเมืองทองธานีภายใต้ชื่อ “OTOP ของขวัญปีใหม่ คืนกำไรประชาชน” ในระหว่างวันที่16 – 24 ธันวาคม 2557 ขณะนี้มียอดจำหน่ายกว่า 150 กว่าล้านบาท จัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝาก 76 จังหวัด ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 - กุมภาพันธุ์ 2558 จัดงาน “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย และขยายต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการที่ 

17)  “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” จัดตลาดนัดชุมชนในพื้นที่จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละแห่ง โดยจะกำหนดจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP และร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จำหน่ายผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร และสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำในราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

 

----------------------------------

 

   
  [แนบไฟล์] :
     
    - 17 โครงการของขวัญปีใหม่ มอบให้ประชาชน.PDF
    - ผลงานรัฐบาล3เดือน-ด้านมั่นคง.pdf