หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : กำหนดการ การเสียภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และใบอนุญาตประกอบการค้า
  รายละเอียดข่าว :

ภาษีบำรุงท้องที่

เก็บจากเจ้าของที่ดิน 

ผู้ครอบครอง     หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ต่าง

 

กำหนดให้ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 30  เมษายน  ของทุกปี

ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  ต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน  และระวางโทษทางกฎหมาย

ภาษีป้าย

เก็บจากเจ้าของป้ายหรือตัวแทนผู้ครอบครอง

กำหนดให้ยื่นแบบและชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31  มีนาคม  ของทุกปี

-  หากยื่นแบบเกินปรับร้อยละ  10 

-  ยื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ  2  ต่อเดือน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  ที่ให้เช่าทำการค้า  เก็บสินค้า ประกอบการค้า  อุตสาหกรรม

ยื่นแบบเสียภาษี (ภ.ร.ด.2)ตั้งแต่เดือน   มกราคม  - 

28 กุมภาพันธ์ ของทุกปีและต้องชำระภาษีภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมิน

ยื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  จะต้องเสียเงินเพิ่มและระวางโทษทางกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบการค้า

เจ้าของกิจการค้าหรือผู้รับมอบอำนาจ

จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตประกอบการค้า  ก่อนหมดอายุ  1  เดือน

 

                  

 

   
  [แนบไฟล์] :