facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
a  
a


 
   
   
   
 
เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1,2,3 ตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2565  
เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1,2,3 ตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2565


 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถามวัดผลการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอุทัย  
เชิญชวนประชาชน ร่วมตอบแบบสอบถามวัดผลการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอุทัย


 
   
   
   
 
ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยนำป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้นจอ LED  
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 เทศบาลตำบลอุทัย


 
   
   
   
 
ลิงค์สำหรับ ผู้ต้องการลงความประสงค์รับ  
ลิงค์สำหรับ ผู้ต้องการลงความประสงค์รับ


 
   
   
   
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประกาศการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี๒๕๖๓  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุทัย เรื่อง ประกาศการนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี๒๕๖๓


 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์ประกาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี ๒๕๖๔  
ขอให้ประชาสัมพันธ์ประกาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี ๒๕๖๔


 
   
   
   
 
5 มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันป้องกันโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับืั้ 1/2564  
5 มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันป้องกันโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับืั้ 1/2564


 
   
   
   
 
ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม และขอเชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ขอเชิญประชุมการมีส่วนรวมของประชาชน


 
   
   
   
 
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563  
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563


 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุทัย


 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุทัย


 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยแรก ประจำปี 2562  
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยแรก ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุทัย


 
   
   
   
 
การยืนยันการมีตัวตนของผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2563  
การยืนยันการมีตัวตนของผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย