facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย เป็นประธาน และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุทัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัยจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระในวันขึ้นปีใหม่,การแสดงรำวงชาวบ้าน,กิจกรรมนันทนาการ จับฉลากมอบ ของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ

กองช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย,ซ่อมท่อประปา บริเวณซอยอำนวยกุศล หมู่ที่ 1

กองช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณแยกทางเข้าอำเภออุทัย(หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 11,ซ่อมปั้มน้ำ บริเวณหน้าอำเภอ หมู่ที่ 1 เนื่องจากสายไฟฟ้าช็อต

นายกอรรถพร บุญจิตรากุล ร่วมออกสำรวจงานโครงการภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย จุดที่ 1 ซอยเทศบาล 13/1 หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย,จุดที่ 2 ซอยเทศบาล 13/2 หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย,จุดที่ 3 โค้งบริเวณหอถังประปาหมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย ฯลฯ

กองช่างติดตั้งป้ายซอย ช่วงหน้าซอยเทศบาล 15/1 และ15/2 หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย,ซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนหมู่ที่ 3,ซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อลดอุบัติเหตุแก่ประชาชน บริเวณหน้าตึก(หมู่บ้านบีเค3) หมู่ที่ 1

กองช่างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ริมทางหลวง 3043 (เส้นโรจนะ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัย,ซ่อมท่อประปา บริเวณโรงเรียนวัดจำปา หมู่ที่ 13 ,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 13,ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
[+] more
 
 
[+] more
[+] more
  การบริหารงานบุคคล
ITAเทศบาลตำบลอุทัย
คู่มือการปฎิบัติงาน
e-services
คู่มือบริการประชาชน
จดหมายข่าว
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายละเอียด  สามารถผลิตได้ในชุมชน ราคาถูก แ..
ติดต่อ  กลุ่มสตรีแม่บ้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10/2 หมู่4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 ติดต่อ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่  ปราสาทนครหลวง
รายละเอียด   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ในเขตตำบลนครหลวง เดิมเป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสกา..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร