facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ดูทั้งหมด

ซ่อมแซมประปา บริเวณสะพานหน้าอำเภออุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าอำเภออุทัย หมู่ที่ 1 และ ตรวจเช็คมาตรน้ำ บริเวณสี่แยกสะพาน 1 (หน้าตึก) หมู่ที่ 3และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางหลวง 3056 (เกาะกลาง-ปั้มบางจาก) หมู่ที่ 13

กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ตรวจเช็คและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย

นายกฯ สท.บุญเลิศ จิตรภักดี , ผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างโยธยา ร่วมออกตรวจสอบการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อความเรียบร้อยแก่ประชาชน บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลอุทัยและตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านราชพฤกษ์ เนื่องจากสายเมนไฟฟ้าขาด หมู่ที่ 1

ผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างโยธา ออกสำรวจพื้นที่เพื่อทำโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย และ ซ่อมท่อประปา HDPE บริเวณหมู่ที่ 3

ผู้อำนวยการกองช่าง และ นายช่างโยธา ออกตรวจสอบความเรียบร้อย การก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัย ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณแยกไฟแดง(หน้าวัดโคกช้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนเส้นทางหลวง 3056 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย และลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย เนื่องจากริมทางมีน้ำขังและมีหลุม
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด

a
[+] more
 
 
[+] more
[+] more
  การบริหารงานบุคคล
ITAเทศบาลตำบลอุทัย
คู่มือการปฎิบัติงาน
e-services
คู่มือบริการประชาชน
จดหมายข่าว
 
คลิก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้
รายละเอียด  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพร..
ติดต่อ  กลุ่มผลิตภัณฑ์ สินค้า O-TOP ชุมชนบ้านสามง่าม ตำบลอุทัยอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ โบสถ์เซนต์ยอเซฟ
รายละเอียด   ตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่ม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศไต้นอกเกาะเมือง ศิลปแบบฝรั่งเศส เป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกในประเทศ..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ประชาคมอาเซียน กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร