facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 

 
 
 
 


“  คำแถลงนโยบาย  “

การบริหารงานเทศบาลตำบลอุทัย

ของนายอรรถพร  บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย
ต่อสภาเทศบาลตำบลอุทัย

วันพุธที่  6   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

…………………………………    

เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลอุทัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ที่เคารพ

                    กระผม นายอรรถพร   บุญจิตรกุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุทัย ขออนุญาตเรียนต่อประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลอุทัย ที่เคารพทุกท่าน เพื่อรับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลอุทัยของนายกเทสมนตรี โดยทั่วกัน

                    ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2546) มาตรา 48 ทศ ความว่า " ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ท่านประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี " และในวรรคสามมาตราเดียวกัน ได้ระบุว่า " การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกทุกคนที่มาประชุมด้วย " ซึ่งกระผมได้มอบเอกสารนโยบายดังกล่าวไว้กับเลขานุการสภา เพื่อมอบต่อไปยังสมาชิกสภาทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
                     บัดนี้กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลอุทัย และคณะผู้บริหารได้ร่วมกำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลอุทัย ระยะเวลา 4 ปี ตามเจตนารมณ์ที่ได้เสนอต่อพี่น้องประชาชนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนโยบาย 6 ด้าน คือ
1.      นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนสะพานทางเท้า  ท่อระบายน้ำ ให้ทั่วถึงทุกชุมชน
          1.2  ขยายเขตและปรับปรุงระบบการผลิตการจ่ายน้ำและคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตราฐานสะอาและ ปลอดภัย
          1.3  ขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งให้ทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อการสัญจรในเวลากลางคืน
          1.4  ขุดลอกคูคลองสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยและการเกษตร
          1.5  พัฒนาระบบการจราจร โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรตามแยก สำคัญๆ 
เน้นการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณืแต่ละวันไว้เป็นหลักฐาน

2.      นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา

          2.1  สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของดรงเรียนทุกระดับในพื่ฃ้นที่ ทั้งด้านวิฃาการ ด้านสุขภาพ การกีฬา
และดนตรี
          2.2  เน้นการสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ให้ทัดเทียมกับสถาบันอื่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนของเราสามรถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นได้ โดยจัดหางบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
สอนพิเศษให้กับเยาวชนที่สนใจมาเรียน

3.      นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          3.1  สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกาน(ฟิตเน็ท
          3.2  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาให้กับเยาวขนและประชาชน โดยมีเป้าหมายเล่นกีใพ่อสุขภาพเพื่ออาชีพและห่างไกลยาเสพติด
          3.3   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ในด้านการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น
          3.4   ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยที่ดี สุขภาพจิตดีไม่เป็นภาระของสังคม

4.      นโยบายการและอนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมและประเพณีไทย

          4.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูประเพณีสำคัญพื้นบ้านที่ชุมชนยอมรับ เช่น ประเพณีทำบุญสงกรานต์การก่อพระทราย การสรงน้ำพระ กวนข้าวกระยาทิพย์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ตลอดจนประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
          4.2  ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี โดยมีเทศบาลเป็นตัวตั้งและส่วนราชการอื่นสนับสนุนรวมไปถึง บ้าน วัด โรงเรียนและภาคเอกชน

5.      นโยบบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

          5.1  ดูแลแก้ไขการกเก็บขยะและกำจัดขยะในเขตให้ถูกต้องและถูกวิธี
          5.2  การขนขยะจากท้องที่อื่นเข้ามาทิ้งในพื้นที่จะต้องได้รับการดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่
          5.3  ดูแลในเรื่องการบำบัดน้ำเสียไม่ให้สร้างปัญหาให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
          5.4  ปรับปรุงบ่อขยะให้ได้มาตราฐานจากฝังกลบเป็นเตาเผา(แผนระยะยาว)

 6.      นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

          6.1  สนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่คลองชนะเป็นที่สาฑารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยขน์ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์การเรียนรู้เหตุการณ์การสู้รบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถที่ได้มาทำศึกกับกองทัพพม่าที่
ทุ่งชาย เคืองและการสู้รบระหว่างกองกำลังพระเจ้าตากสินมหาราชกับกองกำลังของพม่า ที่ บ้านคลองชนะ ซึ่งมีบรรพบุรุษเราร่วมทำศึกด้วย
          6.2  สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพื้นที่คลองชนะให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน และอำเภอ
          6.3  สนับสนุนให้มีการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาศมาเล่นกีฬาและออกกำลังที่คลองชนะ
          6.4  ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตาก ที่อบจ.พระนครศรีอยุธยาได้วางแผนไว้ โดยเริ่มที่ต้นที่วัดกระสังข์ ตำบลธนู ตำบลข้าวเม่า ย่านทุ่งชายเคือง คลองชนะ ตำบลอุทัย ไปสิ้นสุดที่บ้านพรานนก ตำบลโพธิ์สาวหาญ โดยใช้พื้นที่คลองชนะเป็นศูนย์จำหน่าย (แผนระยะยาว)

           ซึ่งทั้งหมดนี้ได้คำนึงถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวน้า ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี สวัสดิการชุมชนและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมืองการบลริหารและการบริการ รวมทั้งการจัดระบบการทำงานของเทศบาลตำบลอุทัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว
            ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลอุทัยเป็ไปด้วยความสงบเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลา 4 ปี กระผมจะเน้นภารกิจที่ได้เสนอไว้ต่อผู้ที่มาร่วมเข้าประชุมทุกท่านได้เชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงานของกระผม และพร้อมที่รับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่านที่ไก้เสนอและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน กระผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ มีความชัดเจและโปร่งใส กระผมและคณะผู้บริหารจะทำให้เทศบาลเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไป  ขอขอบคุณ
                                                                      นายอรรถพร  บุญจิตรากุล

                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย