facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 

 
 
 
 


“  คำแถลงนโยบาย  “

การบริหารงานเทศบาลตำบลอุทัย

ของนายอรรถพร  บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย
ต่อสภาเทศบาลตำบลอุทัย

วันพุธที่  6   เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

…………………………………    

เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลอุทัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ที่เคารพ

                    กระผม นายอรรถพร   บุญจิตรกุล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุทัย ขออนุญาตเรียนต่อประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลอุทัย ที่เคารพทุกท่าน เพื่อรับทราบการแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลอุทัยของนายกเทสมนตรี โดยทั่วกัน

                    ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2546) มาตรา 48 ทศ ความว่า " ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ท่านประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี " และในวรรคสามมาตราเดียวกัน ได้ระบุว่า " การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกทุกคนที่มาประชุมด้วย " ซึ่งกระผมได้มอบเอกสารนโยบายดังกล่าวไว้กับเลขานุการสภา เพื่อมอบต่อไปยังสมาชิกสภาทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
                     บัดนี้กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลอุทัย และคณะผู้บริหารได้ร่วมกำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลอุทัย ระยะเวลา 4 ปี ตามเจตนารมณ์ที่ได้เสนอต่อพี่น้องประชาชนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนโยบาย 6 ด้าน คือ
1.      นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนสะพานทางเท้า  ท่อระบายน้ำ ให้ทั่วถึงทุกชุมชน
          1.2  ขยายเขตและปรับปรุงระบบการผลิตการจ่ายน้ำและคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตราฐานสะอาและ ปลอดภัย
          1.3  ขยายบริการไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งให้ทั่วถึงทุกชุมชน เพื่อการสัญจรในเวลากลางคืน
          1.4  ขุดลอกคูคลองสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยและการเกษตร
          1.5  พัฒนาระบบการจราจร โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรตามแยก สำคัญๆ 
เน้นการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณืแต่ละวันไว้เป็นหลักฐาน

2.      นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา

          2.1  สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของดรงเรียนทุกระดับในพื่ฃ้นที่ ทั้งด้านวิฃาการ ด้านสุขภาพ การกีฬา
และดนตรี
          2.2  เน้นการสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ให้ทัดเทียมกับสถาบันอื่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนของเราสามรถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นได้ โดยจัดหางบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
สอนพิเศษให้กับเยาวชนที่สนใจมาเรียน

3.      นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

          3.1  สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกาน(ฟิตเน็ท
          3.2  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาให้กับเยาวขนและประชาชน โดยมีเป้าหมายเล่นกีใพ่อสุขภาพเพื่ออาชีพและห่างไกลยาเสพติด
          3.3   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ในด้านการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น
          3.4   ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพพลานามัยที่ดี สุขภาพจิตดีไม่เป็นภาระของสังคม

4.      นโยบายการและอนุรักษ์สืบสานวัฒนะรรมและประเพณีไทย

          4.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูประเพณีสำคัญพื้นบ้านที่ชุมชนยอมรับ เช่น ประเพณีทำบุญสงกรานต์การก่อพระทราย การสรงน้ำพระ กวนข้าวกระยาทิพย์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ตลอดจนประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
          4.2  ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี โดยมีเทศบาลเป็นตัวตั้งและส่วนราชการอื่นสนับสนุนรวมไปถึง บ้าน วัด โรงเรียนและภาคเอกชน

5.      นโยบบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

          5.1  ดูแลแก้ไขการกเก็บขยะและกำจัดขยะในเขตให้ถูกต้องและถูกวิธี
          5.2  การขนขยะจากท้องที่อื่นเข้ามาทิ้งในพื้นที่จะต้องได้รับการดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่
          5.3  ดูแลในเรื่องการบำบัดน้ำเสียไม่ให้สร้างปัญหาให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
          5.4  ปรับปรุงบ่อขยะให้ได้มาตราฐานจากฝังกลบเป็นเตาเผา(แผนระยะยาว)

 6.      นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

          6.1  สนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่คลองชนะเป็นที่สาฑารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยขน์ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์การเรียนรู้เหตุการณ์การสู้รบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถที่ได้มาทำศึกกับกองทัพพม่าที่
ทุ่งชาย เคืองและการสู้รบระหว่างกองกำลังพระเจ้าตากสินมหาราชกับกองกำลังของพม่า ที่ บ้านคลองชนะ ซึ่งมีบรรพบุรุษเราร่วมทำศึกด้วย
          6.2  สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพื้นที่คลองชนะให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน และอำเภอ
          6.3  สนับสนุนให้มีการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาศมาเล่นกีฬาและออกกำลังที่คลองชนะ
          6.4  ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตาก ที่อบจ.พระนครศรีอยุธยาได้วางแผนไว้ โดยเริ่มที่ต้นที่วัดกระสังข์ ตำบลธนู ตำบลข้าวเม่า ย่านทุ่งชายเคือง คลองชนะ ตำบลอุทัย ไปสิ้นสุดที่บ้านพรานนก ตำบลโพธิ์สาวหาญ โดยใช้พื้นที่คลองชนะเป็นศูนย์จำหน่าย (แผนระยะยาว)

           ซึ่งทั้งหมดนี้ได้คำนึงถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวน้า ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี สวัสดิการชุมชนและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเมืองการบลริหารและการบริการ รวมทั้งการจัดระบบการทำงานของเทศบาลตำบลอุทัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว
            ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลอุทัยเป็ไปด้วยความสงบเรียบร้อย ตามนโยบายที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลา 4 ปี กระผมจะเน้นภารกิจที่ได้เสนอไว้ต่อผู้ที่มาร่วมเข้าประชุมทุกท่านได้เชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงานของกระผม และพร้อมที่รับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่านที่ไก้เสนอและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน กระผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ มีความชัดเจและโปร่งใส กระผมและคณะผู้บริหารจะทำให้เทศบาลเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไป  ขอขอบคุณ
                                                                      นายอรรถพร  บุญจิตรากุล

                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย