facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
เขตควบคุมป้ายโฆษณา ติดต่อก่อนติดตั้ง เทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ นายช่างโยธา ออกสำรวจงานภายในเขตเทศบาล บริเวณริมทางหลวง 3056 วางท่อซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเส้นหัวลาน-ดอนพุทรา หมู่ที่ 13และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสะพานข้ามคลองข้าวเม่า หมู่ที่ 12
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
ประเพณีลอยกระทงประจำปี2565 ขอบคุณประชาชนทุกท่านที่มาร่วมงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม- พัฒนาภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บขยะ เตรียมสถานที่งานลอยกระทง วัดโคกช้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตาม "โครงการอยุธยาบ้านสวย เมืองสะอาด" ประจำปี 2566
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณตลาดอุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยและซ่อมท่อประปา บริเวณตลาดอุทัย หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ สท.พัชราวดี เนตรสุวรรณ เหตุรำคาญฝุ่นละอองเนื่องจากรถบรรทุกขนลูกรัง นำลูกรังมาถมตำบลใกล้เคียง
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย มอบให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นำถุงยังชีพ มามอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสะพานข้ามคลองข้าวเม่า หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัยและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ซ่อมประปา หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย ซ่อมประปา บริเวณซอยเทศบาล 14 หมู่ที่ 13 ตรวจเช็คและซ่อมแซมปั้มน้ำ บริเวณวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1และซ่อมประปา บริเวณหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย รับแจ้งเหตุรำคาญ จุดรองรับขยะบริเวณหน้าตึกและในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และมีขยะจรต่างถิ่น มาทิ้งนายกเทศมนตรีตำบลอุทัย มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการกำจัดวัชพืช บริเวณหอถังประปา หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุทัย เข้าตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 12 ลงหินคลุก บริเวณทางเข้าบ้านประชาชน บ้านคุ้งสะดา หมู่ที่ 1และซ่อมประปา หมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย เขตพื้นที่ควบคุมป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะ
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการตรวจสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและร้านค้าชำ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ริมทางหลวง 3056 หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัยซ่อมประปา หมู่ที่ 12 (วันที่ 15 ตุลาคม 2565) และซ่อมประปา หมู่ที่ 2 (วันที่ 13 ตุลาคม 2565)
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ทางเข้าบ้านเรือนประชาชน บริเวณถนนซอยหลังอำเภอ หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชุดรุด (ชั่วคราว) เพื่อบรรเทาและลดอุบัติเหตุแก่ประชาชนบนท้องถนน บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย ได้เข้าตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย บริเวณไหล่ทางทรุด หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยและย้ายแนวท่อประปา เนื่องจากไหลถนนทรุด บริเวณสะพานข้ามคลองอุทัย - ซุ้มประตูหน้าวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ออกดำเนินการทำสะพานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในบริเวณหมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
ลงหินคลุพร้อมปรับเกี่ย เนื่องจากน้ำท่วมผิวจราจรบางส่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนที่สัญจรผ่าน บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลอุทัยและซ่อมท่อประปา บริเวณซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 12
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
ซ่อมตู้ควบคุมไฟสาธารณะ บริเวณแยกออมสิน หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัยและลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 11 เนื่องจากถนนทางเข้ามีน้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนสัญจรเข้า-ออก ได้สะดวก
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย