facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
ซ่อมแซมประปา บริเวณสะพานหน้าอำเภออุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเข้าอำเภออุทัย หมู่ที่ 1 และ ตรวจเช็คมาตรน้ำ บริเวณสี่แยกสะพาน 1 (หน้าตึก) หมู่ที่ 3และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางหลวง 3056 (เกาะกลาง-ปั้มบางจาก) หมู่ที่ 13
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ตรวจเช็คและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
นายกฯ สท.บุญเลิศ จิตรภักดี , ผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างโยธยา ร่วมออกตรวจสอบการก่อสร้างท่อระบายน้ำ เพื่อความเรียบร้อยแก่ประชาชน บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลอุทัยและตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านราชพฤกษ์ เนื่องจากสายเมนไฟฟ้าขาด หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
ผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างโยธา ออกสำรวจพื้นที่เพื่อทำโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย และ ซ่อมท่อประปา HDPE บริเวณหมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
ผู้อำนวยการกองช่าง และ นายช่างโยธา ออกตรวจสอบความเรียบร้อย การก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัย ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณแยกไฟแดง(หน้าวัดโคกช้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัยปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนเส้นทางหลวง 3056 หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย และลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย เนื่องจากริมทางมีน้ำขังและมีหลุม
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการ ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา เข้าดูพื้นที่ก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (บ้านโรงใน) เพื่อความเรียบร้อยและสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ก่อนขออนุญาตก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาล บริเวณหมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2565


   
   
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ออกดำเนินการตัดต้นไม้ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยหลังบ้านนายช่างสัญญา
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโรค Covid-19 ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อการควบคุม ป้องกันโรค อย่างเต็มพื้นที่100%เพื่อความสะดวก ลดการเดินทาง เสริมความมั่นใจและความปลอดภัย
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ เลขานุการนายกฯ ผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างโยธา ออกสำรวจพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำขัง บริเวณซอยเทศบาล 14/3 หมู่ที่13 ตำบลอุทัยและซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฯ สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด.ช.ชยธร สาพิณ อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 40/26 หมู่ที่ 12 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุทัย นำทีมโดยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุทัย ร่วมกันให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ที่มาทำการเยี่ยมผู้ตกเกณฑ์ จากการสำรวจ จปฐ. ของเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยโดยการนำของ นายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการ ซ่อมแซมท่อเมนประปาแตก บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยและลงหินคลุกพร้อมปรับเกี่ยพื้นที่ บริเวณถนนเส้นเลียบคลอง หมู่ที่ 12
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยโดยการนำของ นายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการ ตรวจเช็คแท้งค์น้ำประปา เนื่องจากมีน้ำล้นออกจากแท้งค์น้ำ บริเวณโรงเรียนวัดจำปา หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการตรวจเช็ดระบบไฟ-น้ำ และปรับเกลี่ยพื้นที่ให้สะอาด บริเวณแท้งค์น้ำประปาหมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมแท้งค์น้ำประปา เนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องหมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมถนนหัวลาน - ดอนพุทรา หมู่ที่ 13
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ลงหินคลุก/ปรับเกลี่ยให้เสมอผิวจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณจุดจอดรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดจำปา หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย ติดตั้งไฟทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 11และซ่อมประปา บริเวณตลาดอุทัย หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย ซ่อมไฟฟ้า บริเวณริมทางหลวง 3043 หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัยและซ่อมประปา หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย เข้าตรวจสอบและเช็คพื้นที่ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล2/2(กรีนเพลส) หมู่ 1
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565


   
   
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ออกดำเนินการแก้ไขปัญหาท่อน้ำทิ้งอุดตันบ้านประชาชน บริเวณ ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 1ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย