facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิค-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อวัดโคกช้าง
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
กืจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิค-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บ้านผู้ติดเชื้อ
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565


   
   
   
 
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโรค Covid-19 ให้กับประชาชนในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
กืจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิค-19 สถานที่ราชการ
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิค-19
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคโควิค-19 พ่นยาฆ่าเชื้อตลาดนัด
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565


   
   
   
 
กิจกรรมจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อโควิค-19
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลอุทัย ในวันที่ 13 เมษายน 2566ได้เริ่มงานแล้ว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปเทศบาลตำบลอุทัย โดยการนำของนายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2566


   
   
   
 
การประกวดก่อเจดีย์ทราย วันที่ 12 เมษายน 2566 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลอุทัย โดยการนำของนายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยจัดงานโดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลอุทัย เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำ บริเวณแทงค์ประปา(วัดโคกช้าง) หมู่ที่ 1,ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 3056 หมู่ที่ 13 (หน้า ซีเจ)
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ช่วงไหล่ทางบริเวณข้างธนาคารออมสิน - รพ.สต.อุทัย หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย เนื่องจากไหล่ทางมีความต่างระดับอาจทำให้เกิดอันตรายและเพื่อลดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย นำโดย ท่านนายกอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัยพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล ส่งมอบเตียงนอนพร้อมกล่องลิ้นชัก ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดำรงชีวิตยากลำบาก
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณริมทางหลวง 3043 หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการ ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 12/3 หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566


   
   
   
 
นายอรรถพร บุญจิตรากุล นายกเทศมนตรีตำบลอุทัย จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมอบหมาย กองสาธารณสุขฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566


   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอทัย จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ,กิจกรรมนันทนาการ"ร้องดีมีรางวัล ให้ความรู้ "การป้องกันโรคข้อเข่า, ให้ความรู้ "การป้องกันโรคข้อเข่า
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัยได้ออกดำเนินการซ่อมสายเมนไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัย,ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยทางเข้าวัดโตนดเตี้ย หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย, แก้ไขป้ายซอยที่เอน บริเวณซอยเทศบาล 3 (หน้าโรงเรียนอุทัย) หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย,ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2566


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน(ช่วงโรงงานเจแอนด์เจ3) หมู่ที่ 2 ตำบลอุทัย,ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าโรงเรียนอุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


   
   
   
 
กองช่างเทศบาลตำบลอุทัย ได้ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลอุทัยติดตั้งไฟหน้าเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ที่ 12,ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย