หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบำบัดรักษาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รุ่นที่ 1 /2556 ของเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2556


   
   
   
 
งานราชพิธี 5 ธันวา มหาราช ปี 2555
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2555


   
   
   
 
ภาพบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง ปี 2555
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555


   
   
   
 
ปิยมหาราชรำลึก 23 ตุลาคม 2555
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555


   
   
   
 
คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัยไปศึกษาดูงาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555


   
   
   
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2555


   
   
   
 
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช ปี ๒๕๕๕
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2555


   
   
   
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพและสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2555


   
   
   
 
โครงการจัดประชุมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 2555
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2555 ถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2555


   
   
   
 
งานวันแม่ 12 สิงหาคม มหาราชินี 2555
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2555


   
   
   
 
งานกิจกรรมโครงการวิ่งรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2555
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า