หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
นายกเทศมนตรี และประชาชนร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
งานวันสงการณ์
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2558


   
   
   
 
งานวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558


   
   
   
 
โครงการสัมนาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557


   
   
   
 
งานวันลอยกระทงปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557


   
   
   
 
ศึกษาดูงานค่ายตากสิน จ.จันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557


   
   
   
 
ศึกษาดูงานศูนย์การเรีบนรู้เกษตรกรรมบ้านจำรุง จ.ระยอง
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557


   
   
   
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2557


   
   
   
 
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557


   
   
   
 
เปิดสนามกีฬาหลังสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย โดยท่าน ส.ส.สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556


   
   
   
 
เนื่องในวันปิยะมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556


   
   
   
 
กิจกรรมวันแห่งชาติ 2556
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2556


   
   
   
 
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2556


   
   
   
 
กิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2556


   
   
   
 
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบำบัดรักษาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รุ่นที่ 1 /2556 ของเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2556


   
   
   
 
งานราชพิธี 5 ธันวา มหาราช ปี 2555
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2555


   
   
   
 
ภาพบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง ปี 2555
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555


   
   
   
 
ปิยมหาราชรำลึก 23 ตุลาคม 2555
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555


   
   
   
 
คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลอุทัยไปศึกษาดูงาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย