facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560  
   
2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน ตุลาคม 2560  
   
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560  
   
4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน ธันวาคม 2560  
   
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน มกราคม 2561  
   
6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561  
   
7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน มีนาคม 2561  
   
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน เมษายน 2561  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน พฤษภาคม 2561  
   
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน มิถุนายน 2561  
   
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน กรกฎาคม 2561  
   
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน สิงหาคม 2561  
   
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เดือน กันยายน 2561  
   
14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
   
15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563  
   
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563