facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2561  
   
2
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2554  
   
3
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  
   
4
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2557  
   
5
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2558  
   
6
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559  
   
7
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560  
   
8
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2558  
   
9
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559  
   
10
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560  
   
11
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาศที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  
   
12
สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
13
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
14
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562  
   
15
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   
16
ประกาศ เรื่องประกาศงบแสดงผลการดำเนิงานจ่ายจากเงินรายรับ