facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายเอกชัย การวัฒนี

ปลัดเทศบาลตำบลอุทัย

(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ว่าง-

รองปลัดเทศบาลตำบลอุทัย
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) 


นางสาวรัชนีย์ ศรีวิจิตกร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายเชิงชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวรัชนีย์ ศรีวิจิตกร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


 

นางสาวสิริญญา  ขันธสอน

นางสาววัชราภรณ์  ศรจิตติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายเรวัตร  ชลพลัง

คนงาน

พนักงานจ้าง

นางมุกดา  จันทรา

นายนุกูล  ดีพยุง

นายบุญสม  เพ็ชรแกมทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

 

นายอิทธิพร บุญจิตรากุล

 

นายวัชรพงษ์  พรมมิ

พนักงานขับรถยนต์

 

คนงานทั่วไป

ฝ่ายปกครอง


นายเชิงชาย พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)


 

นายธนกิจ  สุขสันติดิลก
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


 

นางสาววันเพ็ญ  แพพิพัฒน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายอำนาจ  ประยูร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิเชียร ประยูร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายออด  ควรสุข

(พนักงานขับรถดับเพลิง)

(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)

พนักงานดับเพลิง

พนักงานจ้าง

นายวิศิษฎ์  วารีวงษ์

นายพรศักดิ์  ทุนสนอง

นายสุรพล  ลาภเกิน

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

นายปิยะณัฐ  สังข์ประไพ

นายประภาทย์  เที่ยงธรรม

นายอภิรักษ์ สมบัตเจริญ

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง


 

 

 

นายเอกสิทธิ์ บุญฤทธิ์

 

 

พนักงานดับเพลิง