facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 


 

"สาธารณูปโภคครบครัน  สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน" 

นโยบายของนายกเทศมนตรีในด้านต่าง ๆ

1. นโยบายด้านพื้นฐาน

   -  พัฒนาเกี่ยวกับการประปาให้มีน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทุกพื้นที่
   -  ปรับปรุงถนนหาทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมและการสัญจรไปมาของประชาชน
   -  ปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมว่างท่อระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคต
   -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  ให้ดูสะอาดและสวยงาม  บ้านเมืองจะได้น่าอยู่น่าอาศัย

 2. นโยบายด้านสังคม
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนา  ทั้งในด้านกิจกรรมวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรม  ศีลธรรมต่าง ๆ
   -  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  และสนับสนุนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
   -  ให้ความร่วมมือในการป้องกัน  ปราบปราม  และแก้ไขปัญหายาเสพติด
   -  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งป้องกันปัญหาการติดยาเสพติด
   -  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ

 3. นโยบายด้านการศึกษา
   -  ส่งเสริมเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน  โดยการแจกทุนการศึกษา
   -  สนับสนุนโรงเรียนเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้มีความพร้อมมากขึ้น
   -  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่เรียนรู้ก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลต่อไป
 
 4. นโยบายด้านสาธารณสุข
   -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย
   -  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรง
   -  จัดทำโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่  ในการตรวจร่างกาย  ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว
   -  มีการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้สะอาด  ปราศจากมลพิษต่าง ๆ
   -  ส่งเสริมให้ร้านค้าจำหน่ายอาหาร  ผลิตอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยด้วยโครงการ 
กรีน  ฟู๊ด  กู๊ด  เทส

 
5. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย
   -  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ
   -  จัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องมือ  ที่ทันสมัย  เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย
   -  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
   -  จัดเวรยาม เพื่อรักษาความปลอดภัยและรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
   -  มีการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย  เพื่อจะได้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติการจริง

 6. นโยบายด้านการจัดการ
   -  มีการวางแผนการบริหารงาน  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของเทศบาล
   -  ดำเนินการตามโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
   -  มีการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและบริการ
   -  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  และสามารถใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ได้

 7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
   -  มีการจัดทำงบประมาณ  โดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติและใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า
   -  มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ที่เป็นรายได้ของเทศบาล
   -  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
   -  จัดตลาดนัดชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ค้าขาย