facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เทศบาลตำบลอุทัยช่วยเหลือประชาชนกรณีโควิค 19  
แจกเงินครัวเรือนละ 2000 บาท


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค ของเทศบาลตำบลอุทัย  
ชื่อเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลอุทัย


 
   
   
   
 
รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วแสดงความจงรักภักดีและสำนีกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วแสดงความจงรักภักดีและสำนีกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓


 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.


 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้