หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
4 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 62
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด คอมพิวเตอร์ พีซี(ตั้งโต๊ะ)พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีดฉพาะเจาะจง ปี 62
11 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอย 4/9 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางลูกรัง ม.1 ปี 62
12 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา ช่วงคลองชลประทนสี่แยกสะพาน1-ตลาดอุทัย ปี 62
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6759 อย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
16 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนอุทัย ม.1 ปี 62
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
19 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 62
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
21 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
22 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย หมู่ที่ 12 ปี 62
23 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ปี 62
25 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการถมดินขยายไหล่ทางเพื่อพักรอและขับรถสวนทาง คุ้งสะดา ม.1 ผิวจราจรลูกรัง ปี 62
26 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี62
28 ประก่าศ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
32 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเทพื้นคอนกรีต หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลอุทัย ปี 62
33 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
34 ประกาส เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ปี 62
35 ประกาส เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 4 แยกซ้ายขวา ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี 62
36 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทสบาลผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี 62
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
38 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนอุทัย ปี 62
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินขยายไหล่ทางเพื่อพักรอและขับรถสวนทางคุ้งสะดา หมู่ที่ 1 ผิวจราจรลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
41 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงไฟล่ทางลูกรังถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
42 ประกาศ เรื่อง ราคาลางโครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี 62
43 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการถมดินขยายไหล่ทางเพื่อพักรอและขับรถสวนทางคุ้งสะดา หมู่ที่ 1 ผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ปี 62
44 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางลูกรังถนนเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 2 ปี 62
45 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
46 ประกาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
47 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 4 แยก ซ้าย-ขวา ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
48 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอย 10 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
49 ประกาศ เรื่อง ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ซอย 4/9 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
50 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 10 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 62
51 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ซอย 4/9 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปี 62
52 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณชุมชนหมู่บ้านราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ปี 62
53 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ซอยเทศบาล 4 แยกซ้ายขวา ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปี 62
54 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องและจำเป็นโครงการซื้อทำบุญวันวิสาขบูชา (กวนข้าวทิพย์) ประจำปี 2562 วัดโคกช้าง เทศบาลตำบลอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
56 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
57 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
58 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 ปี 62
59 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
60 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
61 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
62 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
63 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
64 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
65 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
67 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6759 อย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
68 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
69 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีการแสดงบนเวทีและค่าเช่าเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62
70 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์(วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 62