หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขปัญหาท่อระบายอุดตันเพื่อเปินทางระบายน้ำและดำเนินการฝั่งท่อระบายน่้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
2 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 13/2 ม.4 ปี 61
3 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเก็บขยะและต่อเติมห้องเก็บของกองสาธารณสุข ปี61
4 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างซ่อมแซมปั้มซัมเมอส ม.3 และ ม.13 ปี 61
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 13/2 ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก่อสร้างรั้ว คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อเมนประปา HDPE แทนบ่อเดิม ช่วงโรงเรียนอุทัย-บ้สนคุ้งสะดา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ซอยเทศบาล 13/2 ม. 4 ปี 61
9 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก่อสร้างรั้ว คสล. ปี 61
10 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา HDPE แทนบ่อเดิมที่ชำรุด ช่วงโรงเรียนอุทัย-บ้านคุ้งสะดา ม.1 ปี 61
11 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างเเหมาติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการ ปี 61
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อลอด คสล. ถนนเทศบาล 4/9 ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
13 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อลอด คสล. ถนนเทศบาล 4/9 ม.1 ปี 61
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ทดแทนบ่อเดิม หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
15 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ 1 ปี 61
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเก็บขยะและต่อเสติมห้องเก็บของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
17 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ทดแทนบ่อเดิม หมู่ 13 ปี 61
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปั้มซัมเมอส หมู่ 3 และหมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านท่าหิน-บ้านชายสิงห์ และซอยเทศบาล 1 หมู่ 11,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
22 ประกาศ เรือง ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเก็บขยะและต่อเติมห้องเก็บของกองสาธารณสุข ปี 61
23 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณ โรงเรียนวัดจำปา ปี 61
24 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณ ม.3 ปี 61
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
26 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
29 ประกาศ เรื่อง การตรวจานจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้งสะดา หมู่ที่ 1 ปี 61
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
31 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
32 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11, 12 ปี 61
33 ประกาศ เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้ำ ม.4 ปี 61
34 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
35 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.3 ปี 61
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ซ.เทศบาล10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
37 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโรงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังซอยเทศบาล 10 ปี 61
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรังถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้งสะดา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้ำ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
42 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้งสะดา ม.1 ปี 2561
43 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้งผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
44 ประกาส เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนซอยเทศบาล 4 ฝั่งทางซ้ายและทางขวา ม.1 ปี 2561
45 ประกาศเรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้ำ ม.4 ปี 2561
46 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 87 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
47 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี61
48 ประกาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
49 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัดสุก่อสร้าง จำนวน 11 รายกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
50 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองบรรณกิจรังสรรค์ ม. ปี 61
51 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารโครงหลังคาศูนย์กีฬา ม.12 ปี 61
52 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
53 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องออกำำลังกาย ม.1 บ้านบัวคลี่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 61
54 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโคงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ราชการ ปี 2561
55 ประกาส เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ม.1 ชุมชนบ้านบัวคลี่ 12 ปี 2561
56 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชน ฯ ม.12 ครั้งที่ 2 ปี 61
57 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองบรรณกิจรังสรรค์ ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 61
58 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 61
59 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองบรรณกิจรังสรรค์ ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561
60 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองบรรณกิรังสรรค์ (ทางเข้าอำเภออุทัย) ม.1 ปี 2561
61 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน ซ.4 ฝั่งทางซ้ายและทางขวา ม. ปี 2561
62 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชน ปี 2561
63 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชนฯ เทสบาลตำบลอุทัย ปี 2561
64 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.3 ปี 61
65 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ซ4 ถึง ม.3 ปี 2561
66 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬา ม.12 ปี 2561
67 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กศูนย์กีฬาชุมชน ม.12 ปี 2561
68 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาล ซ.4 หมู่ที่ 1 ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 3 ปี 61
69 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ปี 2561
70 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 ปี 2561