หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ  
1 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยข้างถังประปา ม.4 ปี 61
2 ประกาศ เร่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 61
3 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโคงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ปี 61
4 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมถมดิน ม.4 ตำบลอุทัย ปี 61
5 ประกาศ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็ยรายได้ของเทศบาลตำบลอุทัย
6 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริม(นม) ปี 61
7 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้างปรับปรุงวางท่อเมนประปา ปี 61
8 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.13 ปี 61
9 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อ ซอย 7 ปี 61
10 ประกาศ เรื่องราคากลางการปรับปรุงรั้วสำนักงาน ปี 61
11 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ปี 61
12 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก้อสร้างรางระบายน้ำและท่อฯ ซอยเทศบาล 7 ปี 61
13 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงวางท่อเมนประปา ปี 61
14 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
15 ประกาศ เร่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
16 ประกาศ ตรวจรับพัสดุ หินคลุก ปี 60
17 ประกาศ ตรวจรับงานซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
18 ประกาศ ตรวจรับพัสดุ โคมไฟฟ้าถนน ปี 60
19 ประกาศ ตรวจรับงานปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
20 ประกาศ ตรวจรับงานซ่อมแซมเสาธงและไฟฟ้าส่องสว่างในสำนักงานเทสบาลตำบลอุทัย ปี 60
21 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้าง โครงการถมดินบริเวณแนวรั้วสำนักงาน ปี 60
22 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
23 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโคมไฟถนน ปี 60
24 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
25 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมเสาธงและเสาไฟฟ้าต้นสูง สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
26 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเพิ่มเติมเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 60
27 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.4 ปี 60
28 ประกาศ เรื่อง ราคาโครงการ ถมดินบริเวณแนวรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
29 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.13 ปี 60
30 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ปี 60
31 ประกาศ เรื่องตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ฝ้าเพดานและพื้นกระเบื้องทางเดินภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย
32 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหัวลาน-ดอนพุทรา
33 ประกาศ เรื่อง ราคากลางติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาล ปี 60
34 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ปี 60
35 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 ปี 60
36 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อ คสล. ซ.เทศบาล 7 ปี 60
37 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2
38 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ฯ
39 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานโครงการถมดินเพื่อก่อสร่างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ปี 60
40 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตบริเวณสนามฟุตซอลเทศบาล ปี60
41 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ปี 60
42 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เทศบาลซอย 4 ม.1 ปี 60
43 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปี 60
44 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหัวลาน-ดอนพุทรา หมู่ที่ 13 ปี 60
45 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ปี 60
46 ราคากลางโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ปี 60
47 ประกาศ เรื่อง ประการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมราคากลาง ปี 60
48 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ปี 60
49 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยวัดโคกช้าง หมู่ที่ 1 ปี 60
50 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เทศบาลซอย5 หมู่ที่ 1 ปี 60
51 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานโครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม12 ปี60
52 ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 4 หมู่ที่ 1 ปี 60
53 ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เทศบาล ซอย4 ม.1 ปี 60
54 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างระบบประปา ม.2 ปี60
55 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ปี 60
56 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับรถแมคโค ปี 60
57 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ปี 60
58 ประกาศ เรื่อง ลงจ่ายครุภัณฑ์ออกจากบัญชีหรือทะเบียน
59 ประกาศ ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถแมคโค(รถขุดขนาดเล็ก) ปี 2560
61 ประกาศการจัดหาและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รถแมคโค(รถขุดขนาดเล็ก) ปี 60
62 ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงเกาะกลางถนน หมู่ที่ 1 ปี 59
63 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานโครงการวางท่อเมนประปาริมถนน 3056(อุทัย-ภาชี) ปี 59
64 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจม และชุดควบคุมไฟฟ้า ม.13 บริเวณโรงเรียนวัดจำปา พร้อมอุปกรณ์ ปี 59
65 ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.2 ปี 59
66 ประกาศ เรื่องการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559
67 ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ เทศบาลซอย 4 หมู่ที่ 1 ปี 59
68 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ปี 59
69 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.2 ปี 59
70 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.2 ปี 59